• Dagsverket - lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige. Evalueringsrapport 

   Fjær, Svanaug (Notat, Working paper, 2006-05)
   Dagsverket (one-day’s-work) is a low threshold service aiming at giving people with addiction problems a possibility to work. The service offer work to a group of 15 persons, for four hours a day. People that meet in the ...
  • Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak - Delrapport 

   Bergsgard, Nils Asle; Nødland, Svein Ingve; Ravneberg, Bodil; Thygesen, Janne; Fjær, Svanaug (Research report, 2009)
   Høsten 2008 ga Helsedirektoratet IRIS sammen med Rokkansenteret oppdraget med å evaluere den statlige Tilskuddsordning til frivillig rusarbeid mv (kap. 671, post 70). Evalueringen skal gå fram til mars 2010, og avsluttes ...
  • Nordisk samfunnsvitenskapelig forskning om alkohol og narkotika. Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk 

   Fjær, Svanaug (8-2008, Working paper, 2008-06)
   Nordic social alcohol and drug research: trends and changes in the relationship between knowledge production and policy The Nordic tradition in social science research on alcohol and drugs has its roots back to the critical ...
  • Rus-somatikk strategi i Helse Vest - tvetydig satsing? 

   Bergsgard, Nils Asle; Fjær, Svanaug; Lie, Terje; Ravneberg, Bodil (Research report, 2009)
   På initiativ fra kompetansesenteret Korfor, Helse Vest RHF, har Rokkansenteret og Iris fulgt og studert organisasjonsprosessen i forbindelse med utviklings- og igangsettingsfasen av rus-somatikk satsingen i Helse Vest. ...
  • Sivilt rusarbeid - mellom statlig styring og økende mangfold 

   Bergsgard, Nils Asle; Fjær, Svanaug; Nødland, Svein Ingve; Ravneberg, Bodil (Research report, 2010)
   Høsten 2008 ga Helsedirektoratet IRIS sammen med Rokkansenteret oppdraget med å evaluere den statlige Tilskuddsordning til frivillig rusarbeid mv (kap. 671, post 70). I tillegg skulle det gjøres en mindre evaluering som ...
  • Varig bolig framfor hospits 

   Ludvigsen, Kari; Fjær, Svanaug (1-2007, Working paper, 2007-02)
   This is a study of how actors in Norwegian municipalities cooperate to establish more permanent housing for persons living in various forms of temporary housing shelters. In particular, it focuses on the cooperation between ...