• Biological intercalibration: Invertebrates 2020 

   Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport, Research report, 2020)
   The 24th biological intercalibration of invertebrates in ICP Waters included three laboratories. The intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries, to ensure high quality data in the ICP ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

   Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   I ytre deler av Sogn og Fjordane har mange vassdrag vært utsatt for forsuring, men siden 1990‐tallet har det vært en forbedring i forsuringssituasjonen i Sogn og Fjordane. Det har imidlertid vært påvist flere sjøsaltepisoder ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Postler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Agder har LFI ved Norce utført biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra i 2018. Undersøkelsene omfatter elektrisk fiske i Dåsånavassdraget for å følge opp effekten av rognplanting i forbindelse ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019 

   Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Dåsånavassdraget er en sideelv til Otra, og var en del av det opprinnelige utbredelsesområdet til den relikte laksen bleke før den forsvant fra vassdragsavsnittet som følge av forsuring. I perioden 20142018 har det årlig ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2020 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Postler, Christoph; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Rognplantingen i perioden 2014-2018 har gitt en markert økning i fangsten av bleke i rusefiske i perioden 2016 til 2020. Utfra fangstene i Dåsvatnet er det rimelig å forvente at rognplantingen vil gi opphav til kjønnsmoden ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK Produksjon AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Bolstadelva. En kartlegging av de fysiske ...
  • Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Basert på tidligere undersøkelser i Teigdalselva ble det i 2013 vedtatt å utføre habitattiltak i elven for å avbøte negative effekter av regulering. En kartlegging av Teigdalselva avdekket behovet for habitattiltak på minst ...
  • Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Basert på tidligere undersøkelser i Teigdalselva ble det i 2013 vedtatt a utføre habitattiltak i elven for å avbøte negative effekter av regulering. En kartlegging av Teigdalselva avdekket behovet for habitattiltak på minst ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte forekomster i Indre og Ytre Sogn 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført en habitatkartlegging inkludert fysiske inngrep og fastsetting av vandringshinder, fisk- og bunndyrundersøkelser samt forslag til tiltak i 16 ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Voss og Osterøy 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for dette oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført habitatkartlegging, inkludert kartlegging av fysiske inngrep og fastsetting av vandringshindre, fisk- og bunndyrundersøkelser, samt ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Nordfjord og Sunnfjord 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført en habitatkartlegging inkludert fysiske inngrep og fastsetting av vandringshinder, fisk- og bunndyrundersøkelser samt forslag til tiltak i 19 ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Mohn, Agnes Marie; Karlsen, Ørjan; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius (Rapport fra havforskningen, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2020 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
  • Prøvefiske etter regnbueaure i Herdlefjorden ett år etter rømmingen ved Angelskår 

   Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Under stormen «NINA» 10-11. januar 2015 rømte det omlag 69 000 regnbueaure fra Sjøtroll Havbruk AS sitt anlegg Angelskår i Sørfjorden ved Osterøy. Gjenfangstfiske etter rømmingen resulterte i en gjenfangst av rundt 62 000 ...
  • Registrering av lakselus på sjøørret i Sognefjorden 2013–2016 

   Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Vinteren 2013 engasjerte Sogn Villaksråd LFI fra Uni Research Miljø i Bergen for å være faglig ansvarlig for å gjennomføre en prøvetakning av sjøaure innfanget med storruse i Sognefjorden. Bakgrunnen for initiering av ...
  • Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Wiers, Tore; Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Den pågående redningsaksjonen for Vossolaksen er basert på tilbakeføring av rognmateriale fra den nasjonale genbanken. Etter overføring til Voss klekkeri har dette materialet vært satt ut som rogn, yngel og smolt. Undersøkelser ...
  • Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Teigdalselva. En kartlegging av de fysiske og ...
  • Vikja – Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002–2015 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Siden 2002 har Uni Research Miljø (LFI) på oppdrag fra Statkraft Energi AS gjennomført et prosjekt som omhandlet fiskebiologiske undersøkelser og utlegging av rogn i Vikja. I de senere år har det også vært fokus på vannslipp ...