• Kvalitetssikring av bunndyrbestemmelser i Norge 

      Brekkelie, Knut Andreas; Arnekleiv, Jo Vegard; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Hall, Johnny; Halvorsen, Godtfred A.; Dahl-Hansen, Ida; Johansen, Arne; Kjærstad, Gaute; Landås, Torunn; Saltveit, Svein Jakob; Stabell, Trond; Velle, Gaute (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
      Bunndyr er viktige indikatororganismer i overvåkingen av ferskvann i Norge, og bunndyr er ett av fire kvalitetselementer i vannforskriften for vurdering av økologisk tilstand. Til tross for at bunndyr brukes i tilstandsvurdering, ...