Now showing items 21-40 of 164

  • Marin miljøundersøkelse ved Stjørdal båthavn, Eggebogen i Steinkjer og Kjerknesvågen i Inderøy 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Aqua Kompetanse AS har samlet inn bunnprøver fra tre småbåthavner i Trondheimsfjorden. Uni Research i Bergen har identifisert innholdet i disse, og vurdert miljøtilstanden opp mot retningslinjene for klassifisering av ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Torgerhaugen, Indre Follafjord 2010. 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegget Torgerhaugen i indre Foldafjord, i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. I undersøkelsen er det tatt bunnprøver samt hydrografiske ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Øksninga i Bindal kommune 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne miljøundersøkelsen undersøker miljøtilstanden på tre stasjoner i nærheten av matfiskanlegget Øksninga i Bindalsfjorden, Bindal kommune. Målsetningen har vært å beskrive miljøtilstanden ved bruk av kjemiske og geologiske ...
  • Marin Overvåking Rogaland - Statusrapport mai-2012 

   Vassdal, Tone; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer data fra det påbegynte overvåkingsprogrammet “Marin Overvåking Rogaland” og inneholder resultater fra prøvetakinger i perioden, mai 2010 til og med april 2012. Overvåkingsprogrammet er finansiert ...
  • Marin overvåking Rogaland, Statusrapport april 2015 

   Torvanger, Ragni; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Alvestad, Tom; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Undersøkelsen omfatter en vurdering av de biologiske, fysiske og kjemiske forhold over et stort sjøareal i Rogaland. De biologiske undersøkelsene inneholder bunndyrsprøver og makroalger. Tetthet av mikroalger i vannmassene ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse av Jøsenfjorden og oppdrettsanlegg ved Bastli og Vindsvik i 2007. 

   Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i Jøsenfjorden generelt og ved to oppdrettslokaliteter ved Bastli og Vindsvik i Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse i 2009 to år etter forliset av MS Server 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt på utvalgte lokaliteter i kommunene Fedje og Øygarden to år etter lasteskipet MS Server sitt forlis ved Hellisøy 12. januar 2007. ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved A/S Sævareid Fiskeanlegg i 2009 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor A/S Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment- ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2012 

   Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto; Torvanger, Ragni; Alvestad, Tom (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment- ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haugaland Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved utslippet for sigevann fra Toraneset Miljøverk, og gir en status for miljøforholdene i 2012. Oksygennivået i Ålfjordbotn var tilfredsstillende i 2012 i likhet med ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Storebø i Austevoll kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse i nordøstre del av vannforekomsten Storebø, i Austevoll kommune. Innsamlingene ble gjennomført 13. november 2014. Formålet med denne ...
  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene utenfor Sakseid avfallsdeponi 2014 

   Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en miljøundersøkelse ved Sakseidvågen avfallsdeponi. Rapporten presenterer resultatene fra sedimentprøver og hydrografiprøver tatt i februar 2014. Resultatene er sammenlignet med ...
  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Årebrot avfallsplass i 2008. 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt ved Årebrot avfallsplass i 2008. Rapporten omfatter undersøkelser av hydrografi, strandsone, kjemiske undersøkelser av sedimentet og ...
  • Marinbiologisk undersøkelse etter oljelekkasje til grunn ved Statoil Petroleum Mongstad 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen som ble utført tok kun for seg det marine miljøet i området som antas å være resipient for utslippet, og tar ikke for seg konsekvensene for livet på land. Da undersøkelsen ble igangsatt 25. juni 2013 hadde ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2010 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2010)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevåg-område, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Miljøgifter i biota ved Statoil Mongstad 2015 

   Haave, Marte; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten omhandler en undersøkelse av miljøgifter i biota ved oljeraffineriet på Mongstad i 2015, sett i sammenheng med tidligere undersøkelser. Undersøkelsen omfatter hydrokarboner og tungmetaller i blåskjell, som ha ...
  • Miljøovervåkning ved Kværner Stord Demolering og Scanmet i 2015 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Hadler- Jacobsen, Silje (Research report, 2016)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Kværner Stord Demolering og Scanmet utført en resipientundersøkelse i havnebassenget ved Eldøyane. Hensikten har vært å undersøke om det marine miljøet er påvirket av driften til ...
  • Miljøundersøkelse i Breivika, Langsundet i Vikna, 2007 

   Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet i Breivika i Langsundet, Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • Miljøundersøkelse i Jøssundfjorden 2009 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på to stasjoner i Jøssundfjorden i Flatanger kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapene Marine Harvest AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS. ...