Show simple item record

dc.contributor.authorMæland, Silje
dc.contributor.authorMonstad, Karin
dc.contributor.authorHolmås, Tor Helge
dc.contributor.authorØyeflaten, Irene Larsen
dc.contributor.authorHusabø, Elisabeth
dc.contributor.authorAamland, Aase
dc.date.accessioned2019-06-14T09:58:18Z
dc.date.accessioned2020-12-10T06:27:15Z
dc.date.available2019-06-14T09:58:18Z
dc.date.available2020-12-10T06:27:15Z
dc.date.issued2018-03-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20028
dc.description.abstractForsøket ny medisinsk vurdering (NMV) ved seks måneders sykmelding ble initiert fra politisk hold, og igangsatt våren 2015. Forsøket er er regulert av «Forskrift om forsøksordning med ny medisinsk vurdering av en annen lege enn fastlegen ved seks måneders sykmelding» https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-08-30-1002. Målet var å øke kunnskapsgrunnlaget for å ta beslutning om eventuell nasjonal implementering av NMV. For å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag ble det gjennomført en randomisert kontrollert studie i ett fylke (Hordaland) med geografi og innbyggere som er representativt for hele landet. Denne sluttrapporten bygger på ulike datakilder som intervjuer, konsultasjonsdata og registerdata. Samarbeidet mellom involverte aktører (Uni Research, Oppdragsgiver og NAV Hordaland) har fungert godt. For hele oppfølgingsperioden sett under ett, hadde NMV ingen effekt verken på antall dager sykmeldt eller på gradering av sykmelding, på sannsynligheten for å gå ut av sykmelding før sykmeldingsretten var oppbrukt, eller på overgang til arbeidsavklaringspenger. Dette gjelder for alle som ble innkalt til NMV, uavhengig av om de møtte eller ikke til NMV konsultasjonen. Evalueringen viste heller ingen effekt for undergrupper definert ut fra kjønn, alder og sykmeldingsdiagnose. Dette gjenspeiles i intervjuene med pasienter og fastleger som uttrykte at de ikke hadde opplevd at NMV hadde ført til endring i oppfølgingen eller mindre sykefravær. Ettersom effektevalueringen konkluderer med at tiltaket ikke har effekt, har ikke forsøket noen inntektskilde i seg selv. Forsøket representerer en positiv utvikling mot kunnskapsbasert politikk. Å effektevaluere tiltak i en mindre skala legger til rette for best mulig grunnlag når beslutning om implementering skal tas. Dermed er denne rapporten et bidrag til at politikere og beslutningstakere kan utøve kunnskapsbasert politikk. Samlet gir evalueringsresultatene norske beslutningstakerne sterke argumenter for ikke å implementere NMV ved seks måneders sykmelding i en norsk kontekst. Vi anbefaler at denne evalueringen legges til grunn for beslutning om en eventuell nasjonal implementering av tiltaket.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUni Researcheng
dc.titleSluttrapport for forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmeldingeng
dc.typeResearch reporteng
dc.description.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record