• Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Sammendragsrapport 2011-2016 

   Kvalø, Stian Ervik; Hestetun, Jon Thomassen; Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2017)
   Denne rapporten er en samlerapport for resultatene i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2016. I forhold til tidligere Byfjordsundersøkelser, som bare omfattet ...
  • Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen tar for seg de marine miljøforholdene i sjøen utenfor Festingdalen avfallsdeponi i Sogndal kommune og omfatter undersøkelser av hydrografi, strømmåling, kornfordeling, strandsone, bunnfauna og miljøgifter i ...
  • Resipientundersøkelse i Egersund havneområde i 2009 

   Botnen, Helge; Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling; Johannessen, Per (Research report, 2009)
   Denne rapporten tar for seg miljøforholdene i Egersund havneområde, som i dag fungerer som resipient for fiskeindustrien i byen, både konsumanlegg og fiskemel/-oljeanlegg. Området har tidligere også fungert som resipient ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing For Fjell kommune 2012 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2013)
   I 2011 ble hydrografi-, næringssalt-, klorofyll a- og bakteriologiske prøver undersøkt fra stasjonene Knar N (Knarrevika), Basv (Basvika) og Våg 8 (Vågen) langs den østre og nordøstre siden av Lillesotra. I 2012 ble dette ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...
  • Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marin Harvest AS, Avd. Midt ...
  • Resipientundersøkelse i Kjøkkelvik 

   Ensrud, Tor; Alvestad, Tom; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt i Kjøkkelvik i forbindelse med planer om utbygging av ny småbåthavn. Rapporten presenterer resultatene fra sedimentprøver, hydrografiprøver ...
  • Resipientundersøkelse i Tveitevågen, Askøy kommune 2007 

   Heggøy, Erling (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved utslippspunktet til et kloakkrenseanlegg i Tveitevågen, Askøy kommune, før og etter at det ble tatt i bruk. Formålet med undersøkelsen var å beskrive ...
  • Resipientundersøkelse ved Årabrot i Haugesund kommune i 2011 

   Kvalø, Stian Ervik; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på vegne av Haugesund kommune, ved Årabrot renseanlegg i 2011. Bakgrunnen for undersøkelsen er krav fra fylkesmannen ...
  • Resipientundersøkelse ved Årabrot, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Hadler- Jacobsen, Silje; Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Haugesund Kommune utført en resipientundersøkelse utenfor Årabrot, nord for Haugesund sentrum. Her finnes et nedlagt deponi, samt et renseanlegg for avløpsvann fra Haugesund og ...
  • Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Årets undersøkelse av resipienten ved Gjestehuset på Kårstø fant jevnt over lave konsentrasjoner av miljøgifter. Stasjon KÅR A lokalisert rett nedenfor anlegget ved avrenningspunktet, er den stasjonen hvor man fant de ...
  • Resipientundersøkelse ved Tjelbergodden Metanolfabrikk, 2015 

   Hatlen, Kristin; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2016)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Statoil Tjeldbergodden utført en resipientundersøkelse utenfor Tjeldbergodden i Aure kommune, på Nordmøre. Her finnes en metanolfabrikk. Hensikten med denne miljøundersøkelsen ha vært ...
  • Rettelsesrapport: MOM C undersøkelse ved Grøttingsøy og Slettholmen i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS nordvest for Mausundvær, Frøya kommune ...
  • Risiskovurdering av Kollevågen, Askøy kommune 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2016)
   Uni Research Miljø, SAM-Marin, har på oppdrag av Bergen Kommune utført en trinnvis risikovurdering av forurenset sediment i Kollevågen. Rapporten inkluderer også en analyse av punkter fra «Pålegg om revidert tiltaksplan, ...
  • Strømmålinger i Sørfjorden i Hardanger 

   Haave, Marte; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Thiem, Øyvind (Research report, 2015)
   Rapporten inneholder resultatene fra oppdrag Straummålingar i Sørfjorden (ref 2013/6490), bestilt av Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga, og utført av Uni Research Miljø SAMMarin. Rapporten har som formål ...
  • Undersøkelse av de marine miljøforholdene i 2009 utenfor Mjelstad restdeponi, Osterøy kommune 

   Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling (Research report, 2009)
   Denne rapporten som tar for seg de marine miljøforholdene ved utslippspunktet for sigevann fra Mjelstad restdeponi i 2009 og vil sammen med tidligere undersøkelser fungere som et referansemateriale for framtidige undersøkelser. ...
  • Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl ved Fonnesflaket i Lindås 2016 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2016)
   På oppdrag fra Nordhordland Utviklingsselskap IKS har Uni Research Miljø, SAM-Marin utført prøveinnsamling i området ved Fonnesflaket og Drogeflua våren 2016, i den hensikt å få en preliminær vurdering av forurensningssituasjonen. ...
  • Undersøkelse av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Det foreligger ikke tegn til at krabbene ved Mongstad anlegget har høyere innhold av metaller enn det som er gjennomsnitt for hele landet. Innholdet av metaller i krabbe var i alle tilfeller under EUs grenseverdi for ...
  • Økotoksikologisk vurdering av utslipp av avløpsvann ved Statoil Petroleum Sture 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Strømretningen ved utslippspunktet er på det undersøkte tidspunktet hovedsakelig i sørlig retning. Vannstrømmen forbi utslippspunktet på 20 og 38 meter er på maksimalt 825 og 2057 m3/dag, respektive. Transport av partikler ...