Now showing items 21-40 of 253

  • Marin miljøundersøkelse ved Lille Torsø, Hitra kommune i 2008 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av tre stasjoner ved matfiskanlegget Lille Torsøy i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Raudøya i Osen, 2010 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en resipientundersøkelse i ytre basseng av Svesfjorden, Osen kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Bjørøya Fiskeoppdrett AS, som har anlegg i fjordbasseng. Målsetningen er å dokumentere ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Skjervøy i Osen kommune i 2009 

   Arnkværn, Gyda; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Flatøyfjorden i Osen kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Stjørdal båthavn, Eggebogen i Steinkjer og Kjerknesvågen i Inderøy 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Aqua Kompetanse AS har samlet inn bunnprøver fra tre småbåthavner i Trondheimsfjorden. Uni Research i Bergen har identifisert innholdet i disse, og vurdert miljøtilstanden opp mot retningslinjene for klassifisering av ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Torgerhaugen, Indre Follafjord 2010. 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegget Torgerhaugen i indre Foldafjord, i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. I undersøkelsen er det tatt bunnprøver samt hydrografiske ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Øksninga i Bindal kommune 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne miljøundersøkelsen undersøker miljøtilstanden på tre stasjoner i nærheten av matfiskanlegget Øksninga i Bindalsfjorden, Bindal kommune. Målsetningen har vært å beskrive miljøtilstanden ved bruk av kjemiske og geologiske ...
  • Marin Overvåking Rogaland - Statusrapport mai-2012 

   Vassdal, Tone; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer data fra det påbegynte overvåkingsprogrammet “Marin Overvåking Rogaland” og inneholder resultater fra prøvetakinger i perioden, mai 2010 til og med april 2012. Overvåkingsprogrammet er finansiert ...
  • Marin overvåking Rogaland, Statusrapport april 2015 

   Torvanger, Ragni; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Alvestad, Tom; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Undersøkelsen omfatter en vurdering av de biologiske, fysiske og kjemiske forhold over et stort sjøareal i Rogaland. De biologiske undersøkelsene inneholder bunndyrsprøver og makroalger. Tetthet av mikroalger i vannmassene ...
  • Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1 

   Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2012)
   Vestavind Offshore AS fikk konsesjon for offshore vind parken Havsul 1, høsten 2009. Det er i samsvar med krav i konsesjonen utarbeidet et godkjent Miljøovervåkingsprogram (MOP). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse av Jøsenfjorden og oppdrettsanlegg ved Bastli og Vindsvik i 2007. 

   Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i Jøsenfjorden generelt og ved to oppdrettslokaliteter ved Bastli og Vindsvik i Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse i 2009 to år etter forliset av MS Server 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt på utvalgte lokaliteter i kommunene Fedje og Øygarden to år etter lasteskipet MS Server sitt forlis ved Hellisøy 12. januar 2007. ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse i Namsos havn og indre Namsenfjorden i 2012 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni (Research report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved Namsos i 2012. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Namsos kommune. Rapporten omfatter undersøkelser av hydrografi, næringssalter, kornfordeling og kjemiske ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved A/S Sævareid Fiskeanlegg i 2009 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor A/S Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment- ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2012 

   Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto; Torvanger, Ragni; Alvestad, Tom (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment- ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haugaland Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved utslippet for sigevann fra Toraneset Miljøverk, og gir en status for miljøforholdene i 2012. Oksygennivået i Ålfjordbotn var tilfredsstillende i 2012 i likhet med ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Storebø i Austevoll kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse i nordøstre del av vannforekomsten Storebø, i Austevoll kommune. Innsamlingene ble gjennomført 13. november 2014. Formålet med denne ...
  • Marinbiologisk problemkartlegging i vassområdet Nordfjord i 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Uni Research Miljø, seksjon for anvendt miljøforskning – marin del har på oppdrag frå Vassområde Nordfjord ved Gloppen kommune gjennomført marinbiologisk problemkartlegging i kystvassområder i Nordfjord. Rapporten omfattar ...
  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene utenfor Sakseid avfallsdeponi 2014 

   Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en miljøundersøkelse ved Sakseidvågen avfallsdeponi. Rapporten presenterer resultatene fra sedimentprøver og hydrografiprøver tatt i februar 2014. Resultatene er sammenlignet med ...
  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Årebrot avfallsplass i 2008. 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt ved Årebrot avfallsplass i 2008. Rapporten omfatter undersøkelser av hydrografi, strandsone, kjemiske undersøkelser av sedimentet og ...