• Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet 

   Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Bayer, Stian Brosvik; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd (Research report, 2011)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den bygger på en undersøkelse om organisering av barnehager, og organiseringens betydning for kvalitet. Bakgrunnen for undersøkelsen er de senere årenes ...
  • En jobb for idealister? Hva fremmer og hemmer rekrutteringen til førskolelæreryrket i Rogaland 

   Bergsgard, Nils Asle; Thygesen, Janne (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelingen, har IRIS gjennomført et prosjekt om rekruttering til førskolelærerutdanningen i Rogaland. Prosjektet er en oppfølging av IRIS-rapporten ”Førskolelærermangel i ...
  • Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid 

   Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Thygesen, Janne; Mauritzen, Sverre (Research report, 2011)
   IRIS har på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjektene i fylkeskommunene. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og informantintervjuer. ...
  • Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak - Delrapport 

   Bergsgard, Nils Asle; Nødland, Svein Ingve; Ravneberg, Bodil; Thygesen, Janne; Fjær, Svanaug (Research report, 2009)
   Høsten 2008 ga Helsedirektoratet IRIS sammen med Rokkansenteret oppdraget med å evaluere den statlige Tilskuddsordning til frivillig rusarbeid mv (kap. 671, post 70). Evalueringen skal gå fram til mars 2010, og avsluttes ...
  • Utviklingen av en byregion rundt Trondheim og en landsdelsregion i Midt-Norge 

   Leknes, Einar; Thygesen, Janne (Working paper, 2008)
   Dette arbeidsnotatet er en del av forskningsprosjektet ”Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?” som inngår i Norges Forskningsråds program: ”Demokrati, styring og regionalitet”. Forskningsprosjektet ...