• Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven-Erik; Postler, Christoph; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved ...
  • Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 

   Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Økte nedbørsmengder har ført til større flomskaderisiko og behov for bedre flomrisikohåndtering. Samtidig skal miljøtilstand i vassdrag forbedres. Med tradisjonelle metoder medfører flomsikring imidlertid ofte en reduksjon ...
  • Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser 

   Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I 2014 ble det etablert en fiskepassasje ved Kvåsfossen som ligger ca. 5 km nedstrøms Gysfossen. Etableringen av fisketrappen var ment for at laksen skulle kunne benytte seg av en strekning på ca. 20 km med nye potensielle ...
  • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2018 - 2019 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Gassovermetning fra Brokke kraftverk har ligget over 110 % i 35-36 % av tiden i perioden 2018-2019. Toppverdien var 176 % (2018). Årsgangene og intensitet samsvarte med årene før og var preget av 8 uker lange overmetningsperioder ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte NORCE LFI drivtelling av gytefisk i 49 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Tellingene ble gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I ...
  • Habitatkartlegging av Etnevassdraget 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som ...
  • Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Stordalselva i Fjord kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat er den viktigste habitatflaskehalsen, og at ...
  • Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller fiskebiologiske undersøkelser utført av NORCE LFI i Modalselva nedstrøms Hellandsfossen fra fisketrappen og ned til utløp sjø. Undersøkelsene omfatter habitatkartlegging, overvåking av ...
  • Hydropower: gas supersaturation and the role of aquatic plant photosynthesis for fish health 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Dörsch, Peter; Thiemer, Kirstine; Clayer, Francois; Schneider, Susanne Claudia; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute (NIVA-rapport, Research report, 2021)
   Fish and invertebrates breathing in water supersaturated with gas (total dissolved gas; TDG), e.g. at the outlet of hydropower plants, may develop gas bubble disease (analogous to the bends in humans). Aquatic plants also ...
  • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna høsten 2016 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Stranzl, Sebastian Franz; Lehmann, Gunnar Bekke (LFI Uni Miljø;, Research report, 2017)
   Kartleggingen av gyte- og oppvekstforholdene i Surna tilsier at tilgangen til skjul er en begrensende faktor for fiskeproduksjonen. Den romlige fordelingen og arealene på gyteområdene er trolig ikke begrensende for ...
  • Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget, april 2019 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Utdrag: Tauvassdraget som renner ut i Tau i Ryfylke, hadde bestander av laks og sjøaure fram til midt på 1800tallet. Etter at elven tok nytt løp ved utløpet til sjø ca. 1850, og det deretter ble etablert vandringshindre ...
  • Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi 

   Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Engquist, M. O. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Etter habitatforbedrende tiltak i form av ripping, terskeljusteringer og utlegg av både gytegrus, blokk og skjulrik rullestein i nedre Tokkeåi i løpet av de siste årene, ønsket Statkraft en ny fysisk kartlegging i Tokkeåi ...
  • Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Som en følge av Eidfjord Nord reguleringen ble vannføringen i Bjoreio i Eidfjordvassdraget redusert. I det opprinnelige manøvreringsreglementet for reguleringen ble det gitt et krav om å opprettholde en minstevannføring ...
  • Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I perioden 2014-2018 er det gjennomført undersøkelser av tettheter av ungfisk, gytefisk og det er utført en kartlegging av det fysiske habitatet i Kongsfjordelva. Tetthetene av ungfisk av laks undersøkt i perioden 2014-2018, ...
  • Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? 

   Pulg, Ulrich; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lennox, Robert J. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   Innkrysning av rømt oppdrettslaks vurderes som en av de største truslene mot villaks. Overvåking av innkrysning og innsig av oppdrettslaks samt uttak av oppdrettsfisk gjennomføres i en rekke lakseelver. I mindre kystvassdrag ...
  • Long-term effects and cost-benefit analysis of eight spawning gravel augmentations for Atlantic salmon and Brown trout in Norway 

   Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Velle, Gaute; Hauer, Christoph; Dønnum, Bjørn Otto; Barlaup, Bjørn Torgeir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   River regulation alters flow and sediment regime, habitat availability, and ultimately the ecological functioning of rivers. Various restoration and mitigation measures have been developed to improve ecological function, ...
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Målet for redningsaksjonen er å reetablere Vossolaksen som en selvreproduserende og høstbar bestand som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Med grunnlag i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon og ...
  • Restaurerings- og tiltaksplan for Barstadvikelva 

   Kambestad, Marius; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;446, Research report, 2022)
   Barstadvikelva i Ørsta kommune ble rammet av en storflom i 2016. I etterkant av flommen ble det gjort et feilslått «oppryddingsarbeid» med gravemaskin, tilsynelatende uten innspill fra miljøfaglig ekspertise. I sum har ...
  • Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019 

   Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Helle, Turid Myklebust (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Flere studier har påpekt mangel på skjul for ungfisk som en flaskehals for fiskeproduksjon for laks og sjøaure i Suldaslågen. En årsak er sterk begroing av mose som følge av lav naturlig sedimenttransport samt reduserte ...
  • Vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Formålet med utredningen var å vurdere sammenhengen mellom vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva samt effekten av forskjellige steder til slipp av en minstevannføring. Basert på syv droneoppmålinger ...