• Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved ...
  • Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 

   Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Økte nedbørsmengder har ført til større flomskaderisiko og behov for bedre flomrisikohåndtering. Samtidig skal miljøtilstand i vassdrag forbedres. Med tradisjonelle metoder medfører flomsikring imidlertid ofte en reduksjon ...
  • Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser 

   Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Gabrielsen, Sven Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I 2014 ble det etablert en fiskepassasje ved Kvåsfossen som ligger ca. 5 km nedstrøms Gysfossen. Etableringen av fisketrappen var ment for at laksen skulle kunne benytte seg av en strekning på ca. 20 km med nye potensielle ...
  • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2018 - 2019 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Gassovermetning fra Brokke kraftverk har ligget over 110 % i 35-36 % av tiden i perioden 2018-2019. Toppverdien var 176 % (2018). Årsgangene og intensitet samsvarte med årene før og var preget av 8 uker lange overmetningsperioder ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn T. (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte NORCE LFI drivtelling av gytefisk i 49 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Tellingene ble gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I ...
  • Habitatkartlegging av Etnevassdraget 

   Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som ...
  • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna høsten 2016 

   Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Stranzl, Sebastian Franz; Lehmann, Gunnar Bekke (LFI Uni Miljø;, Research report, 2017)
   Kartleggingen av gyte- og oppvekstforholdene i Surna tilsier at tilgangen til skjul er en begrensende faktor for fiskeproduksjonen. Den romlige fordelingen og arealene på gyteområdene er trolig ikke begrensende for ...
  • Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget, april 2019 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Utdrag: Tauvassdraget som renner ut i Tau i Ryfylke, hadde bestander av laks og sjøaure fram til midt på 1800tallet. Etter at elven tok nytt løp ved utløpet til sjø ca. 1850, og det deretter ble etablert vandringshindre ...
  • Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi 

   Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Engquist, M. O. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Etter habitatforbedrende tiltak i form av ripping, terskeljusteringer og utlegg av både gytegrus, blokk og skjulrik rullestein i nedre Tokkeåi i løpet av de siste årene, ønsket Statkraft en ny fysisk kartlegging i Tokkeåi ...
  • Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Som en følge av Eidfjord Nord reguleringen ble vannføringen i Bjoreio i Eidfjordvassdraget redusert. I det opprinnelige manøvreringsreglementet for reguleringen ble det gitt et krav om å opprettholde en minstevannføring ...
  • Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 

   Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I perioden 2014-2018 er det gjennomført undersøkelser av tettheter av ungfisk, gytefisk og det er utført en kartlegging av det fysiske habitatet i Kongsfjordelva. Tetthetene av ungfisk av laks undersøkt i perioden 2014-2018, ...
  • Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? 

   Pulg, Ulrich; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lennox, Robert J. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   Innkrysning av rømt oppdrettslaks vurderes som en av de største truslene mot villaks. Overvåking av innkrysning og innsig av oppdrettslaks samt uttak av oppdrettsfisk gjennomføres i en rekke lakseelver. I mindre kystvassdrag ...
  • Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019 

   Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Helle, Turid Myklebust (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Flere studier har påpekt mangel på skjul for ungfisk som en flaskehals for fiskeproduksjon for laks og sjøaure i Suldaslågen. En årsak er sterk begroing av mose som følge av lav naturlig sedimenttransport samt reduserte ...
  • Vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Formålet med utredningen var å vurdere sammenhengen mellom vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva samt effekten av forskjellige steder til slipp av en minstevannføring. Basert på syv droneoppmålinger ...