• Dalaneklynger.no ? 

   Askevold, Emma Olivieri; Monsen, Hans; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   Forstudien drøfter regionalt næringssamarbeid i lys av nyere teorier om næringsklynger og deres rolle for nyskaping og nyetablering i geografisk avgrensede produksjonsmiljøer. Studien består av to hovedelementer: • Først ...
  • Den petro-maritime næringsklyngen i Sør-Rogaland 

   Leknes, Einar; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   Undersøkelsen av den petro-maritime næringsklyngen i Sør-Rogaland har vist at leverandører og redere er de to dominerende aktørgruppene innenfor næringsklyngen (i særlig grad i økonomisk forstand), mens de andre aktørgruppene ...
  • Etne, Ølen og Vindafjord kommune: Reduserte kostnader og bedre tjenester gjennom samarbeid/sammenslåing 

   Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   Etne, Ølen og Vindafjord kommune (EØV-kommunene) har i dag et formelt samarbeid på 16 områder og har ønsket å utrede konsekvensene av et utvidet samarbeid mellom de tre kommunene og konsekvensene av en sammenslåing av Ølen ...
  • Jåttå som nasjonal fellesoperativ kommando; Regionale muligheter og trusler 

   Gjelsvik, Martin; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   I regional sammenheng er aktivitetene på Jåttå en godt bevart hemmelighet. I realiteten er den integrerte Forsvarskommando Sør og NATO-kommandoen på Jåttå i Stavanger ikke bare et militært kommandosenter, den utgjør også ...
  • Konsekvensene for nabokommunene og regionen av at Ølen skifter fylkestilhørighet 

   Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2000)
   Ølen har søkt om å skifte fylkestilhørighet fra Hordaland til Rogaland. I denne rapporten vurderes konsekvensene for Etne, Sveio, Vindafjord, og for regionen, av et eventuelt skifte av fylkestilhørighet for Ølen. Blant ...
  • Norske forskningsparker: mot en bedre organisert nyskaping? 

   Askevold, Emma Olivieri; Halvorsen, Thomas; Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2003)
   I rapporten har vi søkt å gi noen svar på hva som kjennetegner vellykkede etableringsprosesser, og hva som synes å bidra til nyskaping i forskningsnære foretak. Konkret har vi studere de norske forskningsparkene både som ...
  • Norske forskningsparker: mot en bedre organisert nyskaping? 

   Askevold, Emma Olivieri; Halvorsen, Thomas; Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2003)
   I rapporten har vi søkt å gi noen svar på hva som kjennetegner vellykkede etableringsprosesser, og hva som synes å bidra til nyskaping i forskningsnære foretak. Konkret har vi studere de norske forskningsparkene både som ...
  • Olje- og gassklyngens relaterte virksomheter 

   Karlsen, Jan Erik; Gjelsvik, Martin; Steineke, Jon Moxnes; Stokka, Sigmund (Research report, 2002)
   Olje- og energidepartementet har bedt RF-Rogalandsforskning å kartlegge og analysere den norske olje- og gassklyngens relaterte næringer og aktivitetssystemer. Rapporten anlegger et ’klyngeperspektiv’ på olje- og gassnæringen, ...
  • SMBer i Norsokland / SMEs in the Norsok terrain 

   Steineke, Jon Moxnes (Research report, 1998)
   The report provides an initial test of various explanations of the economic performance of domestic suppliers to the Norwegian offshore industry in the years 1993-1996. In general, the economic performance of the offshore ...
  • Tre eller fire uker hjemme? 

   Mikkelsen, Aslaug; Helgesen, Svein; Jøsendal, Kari; Karlsen, Jan Erik; Ringstad, Arne Jarl; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   RF-Rogalandsforskning fikk i oktober 2000 forespørsel fra Norsk Rederiforbund om å gjennomføre et prosjekt om forholdet mellom sikkerhet og innføring av fire versus tre uker hjemme som arbeidstidsordning for offshoreansatte ...