• Marin miljøundersøkelse i Belsvik, Hemne kommune i 2008 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   I forbindelse med utslippet til Lerøy Midnor`s settefiskanlegg på Belsvik i Hemne kommune, ble det tatt grabbprøver på to lokaliteter. Fra Stasjon 1-08 (Røstkvervet) ble det tatt kvantitative dyrelivsprøver, og sedimentprøver. ...
  • Marin miljøundersøkelse i Bremsnesfjorden, 2009 

   Kristiansen, Mads; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Bremsnesfjorden i Frei kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapene Marine Harvest AS og Lerøy Hydrotech AS. Formålet ...
  • Marin miljøundersøkelse i Estenvika, Jøssundfjorden 2010 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på havbunnen mellom to oppdrettsanlegg i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • Marin miljøundersøkelse i Fillfjorden, 2009 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Fillfjorden i Hitra kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Formålet med undersøkelsen har vært ...
  • Marin miljøundersøkelse i Havsundet øst for Husøya i Bjugn kommune i 2009 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Havsundet ved Husøya i Bjugn kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Formålet med undersøkelsen ...
  • Marin miljøundersøkelse i Heggvika i Bindal kommune 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en miljøundersøkelse i området utenfor matfiskanlegget Heggvika, i Bindal kommune. Målet med undersøkelsen har vært å beskrive miljøtilstanden ved bruk av kjemiske og geologiske sedimentanalyser ...
  • Marin miljøundersøkelse i Hoplafjorden i 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   I forbindelse med en resipientovervåkning grunnet utslipp fra et settefiskanlegg, ble det tatt fem grabbprøver på en stasjon i Hoplafjorden, Levanger kommune den 29.september 2008. Fire av disse ble undersøkt for ...
  • Marin miljøundersøkelse i Jakobsteinsvika 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Marine Harvest Nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse (MOMC) i Lekafjorden utenfor oppdrettsanlegget Jakobsteinsvika. UNI Research i Bergen og Eurofins Norsk Miljøanalyse AS i Moss ...
  • Marin miljøundersøkelse i Kornstadfjorden, 2009 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en miljøundersøkelse ved oppdrettsanlegget Kornstad (Marine Harvest AS) i Kornstadfjorden, Møre og Romsdal. Formålet har vært å få beskrevet miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • Marin miljøundersøkelse i Sørfjorden, Bindal i 2009 

   Olsen, Anders W; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne miljøundersøkelsen omhandler miljøtilstanden i nærheten av utslippet fra Bindalssmolts settefiskanlegg Saglifossen, i Sørfjorden, i Bindal. Det er totalt tatt dyrelivs- og sedimentprøver fra tre stasjoner. Det er i ...
  • Marin miljøundersøkelse i Valsøyfjorden i 2010 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Lerøy Midnor, Settefisk avd. Botn gjennomført en resipientundersøkelse Valsøyfjorden, Halsa kommune. Fra to stasjoner i fjorden er det analysert to grabbprøver med dyrearter, og en ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Lerøy Hydrotech, har Aqua Kompetanse AS samlet inn bunnprøver fra tre stasjoner ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal. Disse bunnprøvene er analysert med tanke på var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Langskjæret i Frøya kommune i 2010 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   I forbindelse med etablering av produksjon på matfiskanlegget Langskjæret i Sulfjorden, Frøya kommune, har Aqua Kompetanse AS tatt bunnprøver fra fire stasjoner i nærheten av anlegget. Prøvene er analysert med tanke på ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Lille Torsø, Hitra kommune i 2008 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av tre stasjoner ved matfiskanlegget Lille Torsøy i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Raudøya i Osen, 2010 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en resipientundersøkelse i ytre basseng av Svesfjorden, Osen kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Bjørøya Fiskeoppdrett AS, som har anlegg i fjordbasseng. Målsetningen er å dokumentere ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Stjørdal båthavn, Eggebogen i Steinkjer og Kjerknesvågen i Inderøy 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Aqua Kompetanse AS har samlet inn bunnprøver fra tre småbåthavner i Trondheimsfjorden. Uni Research i Bergen har identifisert innholdet i disse, og vurdert miljøtilstanden opp mot retningslinjene for klassifisering av ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Torgerhaugen, Indre Follafjord 2010. 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegget Torgerhaugen i indre Foldafjord, i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. I undersøkelsen er det tatt bunnprøver samt hydrografiske ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Øksninga i Bindal kommune 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne miljøundersøkelsen undersøker miljøtilstanden på tre stasjoner i nærheten av matfiskanlegget Øksninga i Bindalsfjorden, Bindal kommune. Målsetningen har vært å beskrive miljøtilstanden ved bruk av kjemiske og geologiske ...
  • Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 

   Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det ytterste bassenget, i indre Foldafjord, Nærøy kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Marine Harvest AS, avd. Nord. ...
  • Miljøundersøkelse i Jøssundfjorden 2009 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på to stasjoner i Jøssundfjorden i Flatanger kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapene Marine Harvest AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS. ...