• Alminnelige helseplager i legevakt 

   Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-01)
   Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten med ...
  • Contact characteristics and factors associated with the degree of urgency among older people in emergency primary health care: a cross-sectional study. 

   Haraldseide, Lisa Marie; Sortland, Linn Solveig; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background As the proportion of older people increases, so will the consumption of health services. The aim of this study was to describe the contact characteristics among older people and to identify factors associated ...
  • Digital flyt på legevakt 

   Heimestøl, Line Kamilla; Råd, Liv; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Morken, Tone (Research report, 2019)
   Legevaktene i Norge bruker mange verktøy for å registrere, triagere og dokumentere pasientinformasjon og behandling. De ulike systemene er ofte selvstendige og kommuniserer ikke, noe som sannsynligvis har ført til økt ...
  • Er det farlig å jobbe i legevakt? 

   Joa, Torill Skibeli; Morken, Tone (Rapport, Research report, 2010-04)
   Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke tidligere ...
  • Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid 

   Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Rapport, Report, 2010-02)
  • Fastlegers tidsbruk 

   Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Eikeland, Ole Johan; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report, 2018-02-15)
   Helse- og omsorgsdepartementet har i 2017 bedt Helsedirektoratet gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger fordeler sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper. Helsedirektoratet ba Nasjonalt kompetansesenter ...
  • Fastlønn ved legevaktarbeid 

   Godager, Geir; Iversen, Tor; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; Rapport nr. 4-2015, Research report, 2015-12-15)
   Det er en viktig målsetning i den nasjonale helsepolitikken at det skal være lik tilgang til helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Dagens legevaktordning, der befolkningen tilbys et lokalt forankret ...
  • Fractures diagnosed in primary care – a five-year retrospective observational study from a Norwegian rural municipality with a ski resort 

   Vabo, Stein; Steen, Knut; Brudvik, Christina; Hunskaar, Steinar; Morken, Tone (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Objective: The aim of this study was to characterize fractures recorded at a Norwegian primary care centre near a ski resort. Design: A retrospective five-year observational study in the period 2010–2014. Setting: A ...
  • Henvendelser til Livskrisehjelpen i Bergen 2006 

   Try, Eva; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Research report, 2008-10)
   Bakgrunn: Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er et lavterskeltilbud for personer som har opplevd psykososiale kriser. Hensikten med denne studien var å kartlegge henvendelsene til Livskrisehjelpen, henvendelsesårsaker ...
  • Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden 

   Idland, Siri; Morken, Tone; Allertsen, Merete; Solberg, Line Remme; Halvorsen, Karoline Stadheim; Isern, Cecilie Benedicte; Kongsgård, Håvard Wahl; Nilsen, Jan Erik (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utført på bestilling fra Helsedirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAKOS og NKLM. Bestillingen var en såkalt trendanalyse av den akuttmedisinske kjeden: ambulansetjenesten, AMK-sentralene, ...
  • Kjennskap til og bruk av legevakt- og nødnummer - en befolkningsundersøkelse 

   Morken, Tone; Øen, Terje Olav; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2012)
  • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

   Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report; Peer reviewed, 2017-12-11)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

   Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Research report, 2008-01)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 

   Morken, Tone; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-12)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012 

   Morken, Tone; Zachariassen, Signe M. (Rapport, Research report, 2012-09)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014 

   Morken, Tone; Midtbø, Vivian; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Research report, 2014-08)
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

   Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-09-30)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018 

   Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete (Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder oppdaterte og nye data innhentet ved hjelp av elektronisk spørreskjema sendt til alle legevakter (leder) og legevaktsentraler (leder) i Norge høsten 2018. Undersøkelsen er NKLM sin syvende ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2020 

   Allertsen, Merete; Morken, Tone (Research report, 2021)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) etablerte Nasjonalt legevaktregister i 2005. Registeret skal gi systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger om organisering, ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2022 

   Allertsen, Merete; Morken, Tone (Research report, 2022)
   I 2022 er det registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Norges 356 kommuner. Trenden med færre legevakter har flatet ut etter at den har vært synkende frem til 2020. Det er en betydelig økning ...