• Delingen av Oljedirektoratet – et svar på målkonflikter i petroleumsindustrien? 

   Lindøe, Preben H.; Laudal, Thomas (Research report, 2004)
   Det tidligere Oljedirektoratet skulle bidra til størst mulig verdiskaping for samfunnet under hensyn til en forsvarlig ressursforvaltning, på samme tid som det skulle ivareta helse, miljø og sikkerhet under hensyn til ...
  • Den som vil får det til 

   Lindøe, Preben H.; Lie, Terje (Research report, 2001)
   Gjennom nasjonale survey er det påvist at i perioden 1996 til 1999 skjedde det en dobling av antall bedrifter som hadde innført et systematisk HMS-arbeid innen reiselivsbransjen. Dette kan virke overraskende fordi ...
  • Et verktøy for risikovurdering ved prioritering av tilsyn i helse- og sosialsektoren 

   Andersen, Anne Barkve; Botne, Bjørg; Hetta, Ole Mathis; Lindøe, Preben H.; Njå, Ove; Salte, Torunn; Robberstad, Torleiv (Research report, 2004)
   Denne rapporten er kommet i stand etter initiativ fra Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i Rogaland. Helsetilsynet i Rogaland ble 1. januar 2003 integrert i Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. Hensikten ...
  • Gjennomgang av Bistandstorgets Evalueringsnettverk 2001-2002 

   Lindøe, Preben H. (Research report, 2002)
   Rapporten er en gjennomgang av aktiviteter fra de to første driftsårene (2000-2001) i Evalueringsnettverket. Den bygger i hovedsak på resultater fra en spørreundersøkelse i nettverket der 22 av 34 medlemmer deltok. De åtte ...
  • Metoder for bedre HMS-økonomi 

   Lindøe, Preben H. (Research report, 2005)
   Rapporten dokumenterer utviklingen og anvendelser av tre metoder (verktøy) som kan benyttes for å påvise sammenhengen mellom helse-, miljø og sikkerhet (HMS) og virksomhetenes økonomi (kost-nytte beregninger). To av ...
  • Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkens ordning 

   Nødland, Svein Ingve; Lindøe, Preben H.; Holmen, Ann Karin T.; Blomgren, Atle (Research report, 2014)
   IRIS har på oppdrag for Kulturdepartementet utført en evaluering av kirkens lokale ordning. Sentralt i undersøkelsen har vært å se på hvordan soknet, som er kirkens grunnenhet, er organisert og i praksis fungerer sett i ...
  • Sikkerhetsutfordringer under endring og omstilling i norsk luftfart 

   Njå, Ove; Lindøe, Preben H.; Pettersen, Kenneth A.; Solberg, Øivind (Research report, 2005)
   Dette prosjektet er en del av utredningen som Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane, HSLB, gjennomfører på vegne av Samferdselsdepartementet. HSLB skal ”foreta en vurdering av hvordan flysikkerheten ivaretas i ...