• Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business 

   Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl (Research report, 2009)
   This project report concludes the project "International developments and the dissemination and implementation of CSR in the clothing sector", commissioned by The Research Council of Norway. This has been a joint effort ...
  • Delingen av Oljedirektoratet – et svar på målkonflikter i petroleumsindustrien? 

   Lindøe, Preben H.; Laudal, Thomas (Research report, 2004)
   Det tidligere Oljedirektoratet skulle bidra til størst mulig verdiskaping for samfunnet under hensyn til en forsvarlig ressursforvaltning, på samme tid som det skulle ivareta helse, miljø og sikkerhet under hensyn til ...
  • Delingen av Oljedirektoratet: Fra janusansikt til grenseløst samarbeid? 

   Laudal, Thomas; Lindøe, Preben (Research report, 2003)
   Formålet med denne rapporten er å belyse hvilke konsekvenser delingen av Oljedirektoratet kan få for håndteringen av faglige dilemmaer (som omtales som ”janusansikter”) og for rollen som premissleverandør til departementene. ...
  • Effekter av utlokalisering av statlige arbeidsplasser 

   Laudal, Thomas; Hauge, Jarleiv (Research report, 2004)
   Denne rapporten er resultat av et utredningsoppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet. Departementet ønsker i forbindelse med neste regionalmelding fra regjeringen, som skal legges fram våren 2005, en vurdering av ...
  • En flat og fleksibel administrasjon i en hierarkisk vegetat 

   Laudal, Thomas; Westnes, Petter (Research report, 2005)
   Dette er sluttrapporten fra en evaluering av Administrasjonsavdelingen i Region vest i Statens vegvesen. Prosjektet startet våren 2004 og bygger på to intervjuer og webbaserte spørreundersøkelser gjennomført i 2004 og ...
  • Etne, Ølen og Vindafjord kommune: Reduserte kostnader og bedre tjenester gjennom samarbeid/sammenslåing 

   Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   Etne, Ølen og Vindafjord kommune (EØV-kommunene) har i dag et formelt samarbeid på 16 områder og har ønsket å utrede konsekvensene av et utvidet samarbeid mellom de tre kommunene og konsekvensene av en sammenslåing av Ølen ...
  • Fordeler og ulemper med fritt valg av videregående skoler i Vest-Agder 

   Laudal, Thomas (Research report, 2003)
   Denne rapporten er resultatet av et utredningsprosjekt utført i april – mai 2003. Oppdragsgiver har vært Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune. Oppdraget har vært å kartlegge synspunktene til elever og rektorer ...
  • Frie brukervalg og lokaldemokratiet 

   Leknes, Einar; Laudal, Thomas; Hauge, Jarleiv (Research report, 2003)
   RF-Rogalandsforskning har på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund gjennomført prosjektet ”Konsekvenser for lokaldemokratiet av friere brukervalg og penger følger bruker” i perioden fra september 2002 til mai 2003. Oppdraget ...
  • Indre Agder Regionanalyse 

   Leknes, Einar; Ersland, Bjørn Arild; Laudal, Thomas (Research report, 2002)
   14 kommuner i Indre Agder har gått sammen om å utarbeide en regionanalyse og et handlingsprogram for å kunne møte framtiden med de rette offensive handlingene. Denne rapporten representerer analysedelen av prosjektet og ...
  • Kommunenes handlingsrom i grunnskolesektoren 

   Laudal, Thomas; Engen, Ole Andreas; Opedal, Ståle (Research report, 2003)
   Denne rapporten er resultatet av et prosjekt som er utført på oppdrag for Utdannings- og forskningsdepartementet i månedene oktober-desember 2003. Hensikten med prosjektet var i følge departementet: å få bedre innsikt i ...
  • Konsekvensene for nabokommunene og regionen av at Ølen skifter fylkestilhørighet 

   Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2000)
   Ølen har søkt om å skifte fylkestilhørighet fra Hordaland til Rogaland. I denne rapporten vurderes konsekvensene for Etne, Sveio, Vindafjord, og for regionen, av et eventuelt skifte av fylkestilhørighet for Ølen. Blant ...
  • Norsk petroleumsindustri: Kompetansestrategier fram mot 2010 

   Gjelsvik, Martin; Laudal, Thomas (Research report, 2002)
   Verdiskapingen per sysselsatt i olje- og gassvirksomheten er ca 4,3 mill. Dette er omtrent fem ganger så mye som i tjenesteytende næringer (Gjelsvik og Steineke, 2002). Verdiskapingen per arbeidsplass er meget høy, også ...
  • Norske forskningsparker: mot en bedre organisert nyskaping? 

   Askevold, Emma Olivieri; Halvorsen, Thomas; Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2003)
   I rapporten har vi søkt å gi noen svar på hva som kjennetegner vellykkede etableringsprosesser, og hva som synes å bidra til nyskaping i forskningsnære foretak. Konkret har vi studere de norske forskningsparkene både som ...
  • Norske forskningsparker: mot en bedre organisert nyskaping? 

   Askevold, Emma Olivieri; Halvorsen, Thomas; Laudal, Thomas; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2003)
   I rapporten har vi søkt å gi noen svar på hva som kjennetegner vellykkede etableringsprosesser, og hva som synes å bidra til nyskaping i forskningsnære foretak. Konkret har vi studere de norske forskningsparkene både som ...
  • Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Stavanger-regionen 

   Heinzerling, Gottfried; Langeland, Anders; Laudal, Thomas; Leknes, Einar (Research report, 2001)
   Gjennomføringen av denne analysen er basert på (a) en beskrivelse av dagens situasjon innenfor godstransport og logistikk, (b) en gjennomgang av drivkrefter og trender og (c) etablering av noen scenario for utvikling av ...
  • The Role of NGOs in Norwegian- European Relations 

   Langhelle, Olul; Laudal, Thomas (Research report, 2002)
   The aim of this study is to provide a better understand ing of the role of nongovernmental organisations (NGOs) and the relationship between the NGOs and the Norwegian government, in the issue area of European policies. ...