• Adapting to the unpredictable: The story of a Norwegian-Russian study of NGOs in the Murmansk region during a pandemic 

   Sørly, Rita; Nygaard, Vigdis; Kårtveit, Bård; Normann, Anne Katrine; Riabova, Larisa; Ivanova, Ludmila; Britvina, Svetlana (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This essay aims to contribute to the understanding of the COVID-19 pandemic’s impact on a Norwegian- Russian social work research project. The reflexive act of writing about the project’s disrupted startup is an exercise ...
  • Bærekraftige kystsamfunn: Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien – strategier og ringvirkninger 

   Kårtveit, Bård; Karlstad, Stig (Research report, 2021)
   Den norske fiskeindustrien skaper tusenvis av arbeidsplasser og utgjør en økonomisk ryggrad for mange kystsamfunn i Nord-Norge. Samtidig sliter små kystkommuner i landsdelen med ungdomsflukt, synkende folketall og sårbare ...
  • En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. 

   Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt; Kårtveit, Bård; Aarsæther, Nils; Nygård, Vigdis (Research report, 2019)
   Dette er sluttrapporten for prosjektet «En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord». Oppdraget: Ifølge beskrivelsen av oppdraget skal NORCE bidra til å identifisere kunnskap om vekst og verdiskaping ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Myhr, Sindre; Kårtveit, Bård (Research report, 2022)
   Det forventes en svakt positiv utvikling i landsdelen framover. Sammenlignet med forrige utgave har respondentene i privat sektor i årets undersøkelse litt høyere forventninger til den økonomiske utviklingen i landsdelen ...
  • Fra STN til kulturbasert næringsutvikling? Innspill til arbeidet med Sametingets næringsmelding. 

   Nygaard, Vigdis; Kårtveit, Bård (Research report, 2019)
   Sametinget skal høsten 2019 vedta en næringsmelding, og utarbeidet høsten 2018 en redegjørelse som gir meldingen en politisk retning. Blant annet diskuteres de store endringene som de tradisjonelle samiske områdene opplever ...
  • Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene 

   Angell, Elisabeth; Kårtveit, Bård; Nygaard, Vigdis; Riseth, Jan Åge (Research report, 2022)
   Samisk og norsk er likeverdige språk i de 13 kommunene som inngår i forvaltningsområdet for samisk språklov. Rapporten kartlegger kompetansen i samisk språk og kultur, innenfor sektorene barnehage, grunnskole, videregående ...
  • Konsekvensutredning, Tema reindrift for E8 Sørbotn-Laukslett, Vestre trasé. 

   Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Research report, 2020)
   Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt tilhører Troms reinbeiteområde. Distriktet består formelt av tre distrikter som i praksis drives som en felles enhet. De tre er distrikt 27 Mauken (vinterbeite) distrikt 17 Tromsdalen, ...
  • Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen 

   Jahnsen, Synnøve Økland; Kårtveit, Bård; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsen, Kristina; Bergman, Solveig; Sandmoe, Astrid; Selvik, Sabreen; Øverlien, Carolina (Research report, 2022)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet, og har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan legges til grunn for sektormyndighetenes og kommunenes ...
  • Resultater fra analyse av erfaringer med Tannlegehjelpen 

   Myhr, Sindre; Kårtveit, Bård (Research report, 2021)
  • Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna/Ramfjord 

   Kårtveit, Bård; Nygaard, Vigdis (Research report, 2020)
   Statens vegvesen har utviklet et planforslag for bygging av ny E8 på strekningen Laukslett- Sørbotn, med bro over til Hans Larsa-neset, og trasé langs vestsiden av fjorden. Denne utbyggingen skal gi bedre fremkommelighet, ...
  • Samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune 

   Nygaard, Vigdis; Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge (Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2020 blir Narvik, Ballangen og nord-østlig del av Divtasvuona/Tysfjord kommune en ny kommune – Nye Narvik kommune. Kommunereformen medfører et omfattende arbeid hvor innbyggere, ansatte, politikere, næringsliv ...