• Alternative drivstoffer 

   Meissner, Rudolf; Heinzerling, Gottfried; Movik, Espen (Research report, 1996)
   Evaluering av Samferdselsdepartementel/Vegdirektoratets forsøksordning med alternative drivstoffer i transportsektoren 1991-1995. Prosjekter som er viet særlig oppmerksomhet er bl.a. forsøk med naturgassbuss i Trondheim, ...
  • Behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune – vurderinger av faktorer som påvirker etterspørsel 

   Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried; Holmen, Ann Karin T.; Thesen, Gunnar (Research report, 2005)
   RF-Rogalandsforskning fikk i oktober 2005 i oppdrag å kvalitetssikre prognosene for behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune. I rapporten gis anbefalinger og vurderinger i forhold til fire tematisk avgrensete ...
  • Evaluering av utviklingen av rabatt­og takstsystemet for buss i Rogaland i perioden 2007–2011 

   Bayer, Stian Brosvik; Berg, Christin; Heinzerling, Gottfried (Research report, 2011)
   På oppdrag for Rogaland Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) har International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennomført en kartlegging og vurdering av dagens takststruktur. Prosjektet er avgrenset til å gjelde Rogaland ...
  • Fylkesdelplan for jernbanen i Rogaland 2002 - 2011 

   Heinzerling, Gottfried (Research report, 2001)
   Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger via Kristiansand er en viktig del av transportnettverket i Rogaland fylke. På banen tilbys i dag en rekke person- og godstogprodukter som i sum mottas godt i markedet og samtidig har ...
  • Helårsveg Brokke-Suleskar: Et luftslott eller et realistisk vegprosjekt? 

   Heinzerling, Gottfried; Reiersen, Jan Einar (Research report, 1997)
   I utredningen vurderes trafikkpotensialet, næringsmessige ringvirkninger og aktuelle finansieringskilder ved en eventuell oppgradering av Brokke-Suleskarvegen til helårsveg.
  • Helhetlig transportnett i Rogaland - næringslivets transportbehov i fokus 

   Heinzerling, Gottfried; Farsund, Arild Aurvåg; Berg, Christin (Research report, 1998)
   I rapporten gis en kort karakteristikk av næringslivet i Rogaland. Næringslivets transportbehov og krav til transporttjenester beskrives. Det gis anbefalinger for utbyggingen av infrastrukturen. Avslutningsvis drøftes ...
  • Jærbanen - år 2002 

   Heinzerling, Gottfried (Research report, 1997)
   På bakgrunn av regionale mål om å legge til rette for at en økende andel av motorisert transportarbeid skjer med kollektive transportmidler, er det gjennomført en utredning som beskriver forslag til videreutvikling av ...
  • Kombibane / bybane Nord Jæren – Drift av transporttilbudet 

   Bjelland, Anett; Heinzerling, Gottfried (Notat, 2007)
   I foreliggende notat gjennomgås en rekke organisatoriske, administrative og driftstekniske forhold som antas å være kritisk for og ved etablering av en kombibane/bybane på Nord-Jæren.
  • KVU Transportsystemet på Jæren 

   Duun, Hans Petter; Gvozdic, Mirjana; Heinzerling, Gottfried; Kühn, Axel (Report, 2012)
  • Luftfart på Vestlandet 

   Heinzerling, Gottfried; Holmen, Ann Karin T.; Houeland, Gunnar (Research report, 2005)
   RF – Rogalandsforskning har i samarbeid med Achilles Bedriftsutvikling på oppdrag fra Vestlandsrådet utført en utredning om luftfarten på Vestlandet. Oppdraget hadde som hensikt å fokusere på lufthavner på Vestlandet og ...
  • Lyse teser 

   Gjelsvik, Martin; Farsund, Arild Aurvåg; Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2012)
   Eierne og styret i Lyse har siden konsernetableringen i 1999 utviklet nye forretningsområder basert på konsernets kjernekompetanse. Energi og telekommunikasjon er i dag bærebjelkene i konsernet, der en stadig større del ...
  • Måloppnåelsesanalyse bytransport – case Nord-Jæren 

   Berg, Christin; Heinzerling, Gottfried (Research report, 2002)
   På oppdrag fra Jernbaneverket har RF – Rogalandsforskning analysert betingelser for at kollektivtrafikken skal oppnå politisk fastsatte mål, med Nord-Jæren som case. Arbeidet inngår i Jernbaneverkets analyser ved rullering ...
  • Mulighetsstudie om fremtidig arealbruk i området Foss/Eikeland, Orstad og Kalberg – frem mot år 2040 

   Berg, Christin; Heinzerling, Gottfried; Hustvedt, Per Roar; Kern, Gaby (Research report, 1999)
   Denne utredningen er en mulighetsstudie der det foretas mulige arealdisponeringer på et overordnet nivå i grenseområdet mellom Klepp, Time Sandnes kommuner. Hovedvekten er lagt på muligheter for nye næringsområder, men en ...
  • Nostalgi eller framtidsstrategi? 

   Berg, Christin; Bertelsen, Torsten H.; Heinzerling, Gottfried; Melberg, Kjersti; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2003)
   Denne studien handler om næringsaktører som kombinerer tradisjonelle primærnæringer med annen næringsvirksomhet, et fenomen som har lange historiske tradisjoner i norske kyst- og bygdesamfunn. Hovedfokus i studien har vært ...
  • Omstillingsutfordringer: Tre scenarier for Jærregionen mot 2010 

   Farsund, Arild Aurvåg; Heinzerling, Gottfried (Research report, 1997)
   I denne rapporten analyseres noen av de utfordringene som Jærregionen står overfor når det gjelder sysselsetting og næringsutvikling i perioden frem til 2010. Med utgangspunkt i en overordnet beskrivelse av dagens situasjon ...
  • Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Stavanger-regionen 

   Heinzerling, Gottfried; Langeland, Anders; Laudal, Thomas; Leknes, Einar (Research report, 2001)
   Gjennomføringen av denne analysen er basert på (a) en beskrivelse av dagens situasjon innenfor godstransport og logistikk, (b) en gjennomgang av drivkrefter og trender og (c) etablering av noen scenario for utvikling av ...
  • Reisevaneundersøkelse for Jæren (inkl. deler av Ryfylke) 

   Berg, Christin; Heinzerling, Gottfried; Movik, Espen (Research report, 1998)
   På vegne av sekretariatet for Transportplan for Nord Jæren, har RF-Rogalandsforskning gjennomført en reisevaneundersøkelse på Jæren, inkludert deler av Ryfylke. Rapporten gir en redegjørelse for undersøkelsen og dens ...
  • Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren 

   Aven, Terje; Bøyesen, Marit; Heinzerling, Gottfried; Njå, Ove (Research report, 2003)
   Denne rapporten gir en kunnskapsoversikt over temaet akseptabel risiko og bruk av akseptkriterier, og er en av flere kunnskapsoversikter som er utarbeidet som del av Norges Forskningsråds program ”Risiko og sikkerhet i ...
  • Rutebetjening Nord-Jæren (med unntak av korridoren Stavanger - Sandnes - Sola) 

   Heinzerling, Gottfried; Berg, Christin (Research report, 2001)
   I den foreliggende utredningen er det vurdert ulike varianter for rutebetjeningen på Nord-Jæren med unntak av korridoren mellom Stavanger, Sandnes og Sola sentrum. Rutenettet i denne korridoren ble vurdert tidligere i en ...
  • Rutebetjening Stavanger - Sandnes 

   Berg, Christin; Heinzerling, Gottfried (Research report, 2000)
   I rapporten vurderes ulike varianter for rutebetjeningen i korridoren mellom Stavanger, Sandnes og Sola sentrum. Det gis en anbefaling for utformingen av det fremtidige rutenettet i denne korridoren, kombinert med en ...