• Barnehagelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere - Stavanger kommunes behov frem mot 2030 

   Harstad, Anne Marthe; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2013)
   IRIS har fått i oppdrag av Stavanger kommune å gjennomføre beregninger og analyser av arbeidskraftsituasjonen frem mot 2030 for sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehagelærere. Analysen er basert på data fra Stavanger ...
  • Godstransport i Rogaland - Oppdatering 2014 

   Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2014)
   Rogaland har de siste 20 årene opplevd en sterk vekst i mengden gods som transporteres til og fra fylket. Denne rapporten ser på utviklingen i faktorer som forklarer denne veksten, samt hvordan denne veksten er fordelt ...
  • Industribyggerne 2015 

   Blomgren, Atle; Quale, Christian; Austnes-Underhaug, Randi; Harstad, Anne Marthe; Fjose, Sveinung; Wifstad, Kristina; Mellbye, Christian; Amble, Ida B.; Nyvold, Carl Erik; Steffensen, Tom; Viggen, Jon Ragnar; Iglebæk, Frode; Arnesen, Tor; Hagen, Svein Erik (Research report, 2015)
   Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Impello Management, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å oppdatere IRIS sin 2013-rapport om sysselsetting i norskbasert ...
  • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: 

   Blomgren, Atle; Harstad, Anne Marthe; Skoland, Kathrine (Research report, 2016)
   Vestlandsrådet (et politisk samarbeidsråd mellom de fire fylkeskommunene på Vestlandet) har engasjert IRIS for å gjennomføre en studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin ...
  • «Møje smått e’ godt» 

   Blomgren, Atle; Quale, Christian; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2015)
   Greater Stavanger har engasjert IRIS for å lage et grunnlagsnotat som kartlegger og analyserer hvilke næringer som har størst utviklingspotensial i Stavangerregionen (definert som Greater Stavangers medlemskommuner pluss ...
  • Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene framover? 

   Blomgren, Atle; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje (Research report, 2014)
   Norsk olje og gass har engasjert IRIS for å kartlegge karakteristika (alder, utdanning, aktivitet, kjønn, osv.) ved offshoreansatte, og på basis av dette anslå framtidig rekrutteringsbehov for å opprettholde dagens aktivitet.
  • Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør Rogaland 

   Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2015)
   Fra 2008 og fram til i dag har Stavangerregionen tatt flere viktige grep for å forbedre forholdene for næringstransporten og støtte opp under Stavangerregionen som et nasjonalt logistikk-knutepunkt. De to viktigste tiltakene ...
  • Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast 

   Bayer, Stian Brosvik; Gressgård, Leif Jarle; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2015)
   Ryfast og Rogfast er blant de største vegprosjektene som blir bygd i Norge i perioden 2015 – 2025. Begge prosjektene innebærer fjordkryssing med undersjøiske tunnel. Rogfast blir verdens lengste ogdypeste og Ryfast verdens ...