• Den norske regionaliseringsdebatten 2000–2010: Posisjoner og perspektiver 

   Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2010)
   Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet "Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?", som har vært finansiert av Norges forskningsråds program Demokrati, styring og regionalitet. En engelskspråklig ...
  • Doha-runden i WTO: Effekter for norsk fiskeri-, havbruks- og landbrukspolitikk 

   Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2009)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet "WTO negotiations and the changing framework conditions for Norwegian agriculture, fisheries and aquaculture", finansiert av Norges forskningsråds program Areal, nå ...
  • En Kina-strategi for Vestlandsrådet og Vestlandet 

   Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2012)
   Kina blir en stadig viktigere aktør i den økonomiske og politisk utviklingen globalt, og dette har betydning for Norge og Vestlandet. Dette er bakgrunnen for hvorfor Vestlandsrådet lyste ut oppdraget med å vurdere hvordan ...
  • Energiplan for Jærregionen 

   Farsund, Arild Aurvåg; Storås, Harald (Research report, 2000)
   I denne rapporten presenteres det metodiske og faglige grunnlaget for arbeidet med energiplan for Jærregionen. Rapporten har fire hovedkapitler: 1. Innledning og metodisk tilnærming 2. Nasjonale rammebetingelser 3. I ...
  • EØS/EU og kommunene som politisk og administrativt styrings­nivå - hva kan vi lære av Danmark? 

   Farsund, Arild Aurvåg; Lie, Trond (Research report, 1994)
   Denne rapporten tar opp noen av utfordringene som EØS-avtalen og et eventuelt EU­medlemskap reiser for det kommunale system som politisk og administrativt styringsnivå. Vårt utgangspunkt er å se på hva kommunene og ...
  • Forprosjekt: "Storfylke Vestlandet"? 

   Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 1999)
   I denne rapporten presenteres et opplegg for hvordan problemstillingen "Storfylke Vestlandet" kan analyseres nærmere. Utgangspunktet for denne tilnærmingen er todelt. For det første grenseproblemene mellom Rogaland og ...
  • Framtidsbygda 2020 

   Leknes, Einar; Melberg, Kjersti; Nødland, Svein Ingve; Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2005)
   RF - Rogalandsforskning og Bjerrefjord & Thomassen AS har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utviklet scenarier for Framtidsbygda 2020. Målet var å skape forestillinger om framtidens bygde-Norge som skaper ...
  • Helhetlig transportnett i Rogaland - næringslivets transportbehov i fokus 

   Heinzerling, Gottfried; Farsund, Arild Aurvåg; Berg, Christin (Research report, 1998)
   I rapporten gis en kort karakteristikk av næringslivet i Rogaland. Næringslivets transportbehov og krav til transporttjenester beskrives. Det gis anbefalinger for utbyggingen av infrastrukturen. Avslutningsvis drøftes ...
  • Innenrikspolitikkens betydning for internasjonale handelsforhandlinger: Konsekvenser for norske primærnæringer 

   Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2013)
   Internasjonal handelspolitikk er viktig for norske primærnæringer. l denne rapporten tar vi opp hvordan innenrikspolitikkens institusjoner, ideer, interesser og aktører påvirker Kina, EU, India og USAs posisjoner i ...
  • Internasjonale og nasjonale rammebetingelser for lokal energi- og miljøpolitikk 

   Farsund, Arild Aurvåg; Engen, Ole Andreas; Storås, Harald (Research report, 2000)
   Energi- og miljøpolitikken integreres i økende grad, bl.a. ved at energimyndighetene får ansvar for miljøspørsmål, og miljømyndighetene får ansvar for energispørsmål. Dette har også stor betydning for lokale og regionale ...
  • Jordbruksoppgjøret 1999 

   Farsund, Arild Aurvåg (Working paper, 2000)
   Arbeidsnotatet er en del av prosjektet “Makt og innflytelse i landbrukspolitikken”, som er finansiert av Norges forskningsråds program “Levekår, utvikling og omstilling i landbruket”.
  • Klima- og energiplan fo 

   Farsund, Arild Aurvåg; Hille, John; Aall, Carlo (Research report, 2001)
   Stavanger kommune startet høsten 2000 arbeid med en egen klima- og energiplan. I forbindelse med arbeidet ble RF – Rogalandsforskning, Stiftelsen Idebanken og Vestlandsforskning engasjert til å gjennomføre selve ...
  • Kommuneplan som styringsredskap i norske storbyer 

   Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2005)
   Kommuneplanleggingen i de norske storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger inngår som en del av byenes styringsverktøy. Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge, sammenlikne og analysere eksisterende ...
  • Landbruksvareindustrien som politisk aktør – fra passiv tilpasning til aktiv deltakelse? 

   Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2001)
   I prosjektet “Landbruksvareindustriens politiske innflytelse” har siktemålet vært å analysere landbruksvareindustrien og deres interesseorganisasjoners innflytelse på sentrale politikkområder som landbrukspolitikk, ...
  • Lyse teser 

   Gjelsvik, Martin; Farsund, Arild Aurvåg; Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2012)
   Eierne og styret i Lyse har siden konsernetableringen i 1999 utviklet nye forretningsområder basert på konsernets kjernekompetanse. Energi og telekommunikasjon er i dag bærebjelkene i konsernet, der en stadig større del ...
  • Næringspolitikk i fem norske storbyregioner 

   Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar (Research report, 2005)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene fra fase 2 og 3 av prosjektet ”Samspill by og region i næringspolitikken”. Analysene tar utgangspunkt i en forstudie (fase 1), og oppsummerer derfor også den delen av prosjektet ...
  • Offentlige rammebetingelser i kraftpolitikken - En sammenlikning av EU, Danmark, Nederland, Norge og Tyskland 

   Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 1998)
   I denne rapporten analyseres energi- og kraftpolitikkens institusjonelle forankring i EU, Danmark, Nederland og Norge. Videre sammenliknes kraftpolitikken i disse tre landene samt Tyskland. Det fokuseres spesielt på ...
  • Omstillingsutfordringer: Tre scenarier for Jærregionen mot 2010 

   Farsund, Arild Aurvåg; Heinzerling, Gottfried (Research report, 1997)
   I denne rapporten analyseres noen av de utfordringene som Jærregionen står overfor når det gjelder sysselsetting og næringsutvikling i perioden frem til 2010. Med utgangspunkt i en overordnet beskrivelse av dagens situasjon ...
  • Regionalt samarbeid over landegrenser i Europa 

   Farsund, Arild Aurvåg; Meissner, Rudolf; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1995)
   Samarbeid mellom regioner over landegrenser i Europa er et aktuelt tema på den regional-og næringspolitiske dagsorden. Dette prosjektets hovedmål har vært å (1) gi en empirisk og teoretisk drøfting av begrepet transnasjonale ...
  • Storbyprosjektet: Underveisevaluering 

   Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (Research report, 2007)
   Storbyprosjektet er et av flere prosjekter som ble lansert på innovasjonskonferansen ”Innovasjon 2010” i februar 2004. I september 2004 ble storbyene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø invitert med ...