• Arbeidsdeltagelse etter hjerneskade. 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi W. (Research report, 2008)
   Arbeidsdeltagelse etter ervervet hjerneskade: Hemmende og fremmende faktorer sett fra arbeidstakere og fagpersoners perspektiv
  • Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær - En kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Kiær, Elisabeth; Labriola, Merete; Aas, Randi W. (Research report, 2010)
   Bakgrunn: Helserelatert marginalisering og utestenging fra arbeidslivet har vært et viktig tema i Norden i mange år. Lange sykmeldinger er ofte negativt for den enkelte, men også for arbeidsplassen og samfunnet forøvrig. ...
  • Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplager 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Strupstad, John; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde (Research report, 2011)
   Det overordnede målet med prosjektet De gode hjelperne, er å utvikle, validere og vurdere effekten av et nytt tidligintervensjonsprogram (case-metoden) for oppfølging av sykmeldte med uspesifikke muskel- og skjelettplager. ...
  • En intervjuundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen 

   Kiær, Elisabeth; Aas, Randi W.; Ellingsen, Kjersti Lunde; Solberg, Astrid (Research report, 2010)
   Dette er en av tre rapporter fra prosjektet Sykefravær blant ansatte i grunnskolen som er utført ved forskningssenteret PreSenter ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Den andre rapporten handler om ...
  • En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefravær i grunnskolen 

   Kiær, Elisabeth; Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2010)
   Hvilke tiltak bør vi iverksette for å redusere sykefraværet? Dette er et spørsmål som mange virksomheter stiller seg jevnlig. Denne studien har nettopp dette som mål, å få tak i hva 158 ansatte ved fire barne- og ungdomsskoler ...
  • Hva kan forklare forskjellene i sykefravær mellom 30 barne-og ungdomsskoler? 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2010)
   Dette er en av tre rapporter fra prosjektet Sykefraværet blant ansatte i grunnskolen som er utført ved forskningssenteret PreSenter ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Den andre rapporten er en ...
  • Hvilke holdninger og kulturer i virksomheten kan påvirke nærvær og fravær? 

   Lønningdal, I; Aas, Randi W.; Kiær, E.; Ellingsen, Kjersti Lunde; Mørk, G (Research report, 2010)
   Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har ikke på samfunnsnivå samlet sett vist resultater i form av redusert sykefravær. Imidlertid har systematisk sykefraværs- og inkluderingssarbeid på virksomhetsnivå ofte ...
  • lmplementering av WHOs ICF innen syv utdanninger - ergoterapi, fysioterapi, medisin, psykologi, sosionom, sykepleie og vernepleie 

   Aas, Randi W.; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lorentzen, Thomas (Research report, 2008)
   ICF skal implementeres i høyskole og universitetssystemet i Norge. IRIS og Diakonhjemmets høyskole Rogaland har i den forbindelse gjennomført en spørreundersøkelse og en dokumentinnsamling på oppdrag fra Helsedirektoratet ...
  • lnternasjonal litteratur om ICF fra 2008 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi W.; Lønning, I (Research report, 2008)
   IRIS har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en kunnskapsoppsummering om internasjonal litteratur der WHOs Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse inngår. Rapporten er utviklet som et ...
  • Tap av helsesertifikat offshore 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Holte, Kari Anne; Merkus, Suzanne; Aas, Randi W. (Research report, 2011)
   Det stilles krav til helsen hos arbeidstakere som skal jobbe offshore, både av hensyn til den enkelte og til sikkerheten generelt på installasjonene. Dette betyr at hver arbeidstaker må ha ett gyldig helsesertifikat for å ...
  • Tilbudet Raskere tilbake for personer med ervervet hjerneskade: Pasientgrunnlag, innhold og nytteverdi av tilbudet 2008–2011 

   Farstad, Linn; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2011)
   Bakgrunn: Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv har som mål å inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Personer med ervervet hjerneskade har ofte komplekse problemer, men flere studier ...
  • Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. 

   Kjestveit, Kari; Ellingsen, Kjersti Lunde; Holte, Kari Anne (Research report, 2010)
   Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv”, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. ...
  • Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Kjestveit, Kari; Holte, Kari Anne (Research report, 2012)
   Denne rapporten inneholder bygge- og anleggsbransjens egne forslag til tiltak for å redusere ulykker og skader blant unge arbeidstakere. Dette er den femte leveransen fra prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – ...
  • WHOs ICF: En nasjonal presentasjon 

   Aas, Randi W.; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2008)
   Dette opplæringsmaterialet er laget til bruk for de som skal presentere eller introdusere International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som er gitt ut av Verdens helseorganisasjon (WHO 2001). ...