• Analyse av innovative økosystem relatert til ny areal- og energiintensiv virksomhet i Rogaland 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld (Research report, 2022)
   Rogaland fylkeskommune har engasjert NORCE for å bidra med analyser relatert til arbeidet med regionalplan for areal og kraftkrevende virksomhet. Første delrapport ble levert i juni 2022 og handlet om kompetansebehov, areal ...
  • Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business 

   Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl (Research report, 2009)
   This project report concludes the project "International developments and the dissemination and implementation of CSR in the clothing sector", commissioned by The Research Council of Norway. This has been a joint effort ...
  • Evaluering av prosjektet Energihovedstaden 2021/2022 

   Fjelldal, Øystein Martin; Blomgren, Atle (Research report, 2023)
   Stavangerregionen har et næringsliv som er tett knyttet til olje- og energibransjen, noe som gir både muligheter og utfordringer. Koronaepidemien våren 2020 viste regionens sårbarhet for svingninger i petroleumsnæringen ...
  • Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift 

   Bayer, Stian Brosvik; Blomgren, Atle; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2008)
   IRIS fikk på forsommeren 2008 i oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet å kartlegge inntekter og utgifter i frivillig sektor. Kartleggingen skulle bidra til å fremskaffe et bedre faktagrunnlag om hvordan merverdiavgift ...
  • Førskolelærermangel i Rogaland 

   Blomgren, Atle; Nødland, Svein Ingve; Bjelland, Anett (Research report, 2009)
   Kompetanse er en sentral forutsetning for en regions utvikling og verdiskaping. Barnehager er et område hvor kommunene i Rogaland rapporterer om problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Kjernekompetansen i barnehagene ...
  • Helse- og omsorgspersonell - får vi nok i framtida? 

   Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin T.; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2011)
   Vil det bli knapphet på helse- og omsorgspersonell frem mot 2030? Hvilke strategier kan regionale aktører ta i bruk for å møte arbeidskraftutfordringene? Dette er tema for denne studien av forholdet mellom etterspørsel og ...
  • Industribyggerne 2015 

   Blomgren, Atle; Quale, Christian; Austnes-Underhaug, Randi; Harstad, Anne Marthe; Fjose, Sveinung; Wifstad, Kristina; Mellbye, Christian; Amble, Ida B.; Nyvold, Carl Erik; Steffensen, Tom; Viggen, Jon Ragnar; Iglebæk, Frode; Arnesen, Tor; Hagen, Svein Erik (Research report, 2015)
   Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Impello Management, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å oppdatere IRIS sin 2013-rapport om sysselsetting i norskbasert ...
  • «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg» 

   Blomgren, Atle; Bottolfsen, Trond; Hagebakken, Grete (Research report, 2013)
   Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Senter for økonomisk forskning NTNU, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å utarbeide en detaljert oversikt over hvordan ...
  • Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970–2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård Helge (Research report, 2019)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-finansiering (FHF) har engasjert NORCE/UiS for å kartlegge og analysere utviklingen i investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri siste 10 år. Merk at vi i tillegg ...
  • Kartlegging av offshoreansatte 2017. 

   Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   I 2014 gjennomførte IRIS en kartlegging av offshoreansatte på oppdrag av Norsk olje og gass, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. I 2018 ble Norce igjen kontaktet av Norsk ...
  • Kommunale foretak - konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati 

   Opedal, Ståle; Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2012)
   Fokuset i denne rapporten er på hvilke konsekvenser det har, særlig for folkevalgt styring og kontroll, å organisere deler av kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i kommunale foretak (jf. kap. 11 i kommuneloven). ...
  • Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen 

   Leknes, Einar; Blomgren, Atle; Bjelland, Anett (Research report, 2009)
   Sammenhenger mellom dagens kommunestruktur og verdiskapingen i næringslivet i Stavanger-regionen er hovedtema i denne rapporten. Våre undersøkelser og analyser indikerer at dagens kommunestruktur indirekte er medvirkende ...
  • Kompetansebehov i norsk havvindnæring 

   Austrheim, Elisabeth; Blomgren, Atle (Research report, 2022)
   NORCE har, på oppdrag fra Vårgrønn, utarbeidet denne oversikten over kompetansebehovet innen utvikling, utbygging og drift av havvindprosjekter i og utenfor Norge, samt hvilken kompetanse som er tilgjengelig fra dagens ...
  • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: 

   Blomgren, Atle; Harstad, Anne Marthe; Skoland, Kathrine (Research report, 2016)
   Vestlandsrådet (et politisk samarbeidsråd mellom de fire fylkeskommunene på Vestlandet) har engasjert IRIS for å gjennomføre en studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin ...
  • Lønnsom eksportvirksomhet med komplekse, kontinuerlig høye innkjøp med aktivt innovasjonssamarbeid og høyt nasjonalt innhold 

   Blomgren, Atle (Research report, 2021)
   Målet med denne artikkelen er å identifisere karakteristika ved norskbasert petroleumsvirksomhet som kan forklare denne virksomhetens sterke spillovereffekter på norsk økonomi. Ut fra litteraturen utledes seks forhold som ...
  • «Møje smått e’ godt» 

   Blomgren, Atle; Quale, Christian; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2015)
   Greater Stavanger har engasjert IRIS for å lage et grunnlagsnotat som kartlegger og analyserer hvilke næringer som har størst utviklingspotensial i Stavangerregionen (definert som Greater Stavangers medlemskommuner pluss ...
  • Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arendal kommune. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge hvor attraktiv kommunen oppleves som vert og samarbeidspartner for kommunens næringsdrivende. Resultatene fremkommer ...
  • Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (;5/2018, Research report, 2018-06)
   I denne undersøkelsen ønsker Arendal kommune å ta temperaturen på næringsklimaet i kommunen. Gjennom en spørreundersøkelse ønsker kommunen å kartlegge kommunens næringsattraktivitet, og Agderforskning har fått kartleggin ...
  • Næringsattraktivitet i Østre Agder 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østre Agder regionråd. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge kommunene i Østre Agder sin næringsattraktivitet. Med næringsattraktivitet menes i denne sammenhengen hvor ...