• Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet 

   Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Bayer, Stian Brosvik; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd (Research report, 2011)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den bygger på en undersøkelse om organisering av barnehager, og organiseringens betydning for kvalitet. Bakgrunnen for undersøkelsen er de senere årenes ...
  • Bedrifts-RVU Forus/Lura 2009–2011 

   Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2012)
   12. januar 2009 introduserte Kolumbus nye bussruter spesielt med tanke på reisende til og fra arbeid, såkalte X-ruter i Stavangerregionen. Dette busstilbudet er basert på en kartlegging av hvor folk jobber og hvor folk ...
  • Boligpolitisk analyse Jæren 

   Barlindhaug, Rolf; Bayer, Stian Brosvik; Tronstad, Kristian R. (Research report, 2013)
   Dette prosjektet springer ut av en erkjennelse blant kommuner på Jæren at det bygges for få boliger i regionen. Dette har gjort at det er blitt betydelig vanskeligere for boligtrengende å komme inn på boligmarkedet i ...
  • Bomringenes effekter på mobilitetsmønsteret 

   Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2022)
   Denne rapporten er skrevet som en del av et større samarbeidsprosjekt som skal sammenligne utforming av tiltak, utvikling av reisevaner og mulige årsaksforklaringer for endring og stabilitet i reisevaner i byområdene Bergen, ...
  • Ett Hav - Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringene 

   Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2013)
   «Ett hav» er et forum hvor toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring skal møtes for dialog. Forumet administreres av et sekretariat med representanter fra Norges Fiskarlag og Norsk olje & gass. Ett hav ...
  • Evaluering av bruken av fylkesplanen for Rogaland 

   Leknes, Einar; Bjelland, Anett; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2009)
   IRIS har på oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune gjennomført evalueringen av Fylkesplanen for Rogaland 2006 - 2009. Evalueringen er gjennomført i løpet av perioden juni 2009 til og med august 2009. Evalueringen tok ...
  • Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem» 

   Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2019)
   Kollektivselskapet Kolumbus iverksatte i 2015 sammen med Statens vegvesen, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Bysykkelen.no. det virksomhetsrettede mobilitetsinitiativet ...
  • Evaluering av utviklingen av rabatt­og takstsystemet for buss i Rogaland i perioden 2007–2011 

   Bayer, Stian Brosvik; Berg, Christin; Heinzerling, Gottfried (Research report, 2011)
   På oppdrag for Rogaland Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) har International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennomført en kartlegging og vurdering av dagens takststruktur. Prosjektet er avgrenset til å gjelde Rogaland ...
  • Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner 

   Leknes, Einar; Onsager, Knut; Bayer, Stian Brosvik; Haus-Reve, Silje; Johansen, Steinar (Research report, 2018)
   IRIS og NIBR har i perioden 2016–2018 gjennomført en prosess- og resultatevaluering av Utviklings-programmet for byregioner (ByR) (2014–18). Det har blitt lagt vekt på å kartlegge resultater ved prosjektslutt, hvorfor ...
  • Freight transportation on a high speed double tracked rail network in Norway 

   Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2008)
   The purpose of Norsk Bane AS (Norwegian Rail Ltd.) is to explore the possibility of constructing a high speed rail network between the four largest cities in Norway; Oslo, Bergen, Stavanger and Trondheim. This network is ...
  • Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift 

   Bayer, Stian Brosvik; Blomgren, Atle; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2008)
   IRIS fikk på forsommeren 2008 i oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet å kartlegge inntekter og utgifter i frivillig sektor. Kartleggingen skulle bidra til å fremskaffe et bedre faktagrunnlag om hvordan merverdiavgift ...
  • Godstransport i Rogaland - Oppdatering 2014 

   Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2014)
   Rogaland har de siste 20 årene opplevd en sterk vekst i mengden gods som transporteres til og fra fylket. Denne rapporten ser på utviklingen i faktorer som forklarer denne veksten, samt hvordan denne veksten er fordelt ...
  • Godstransport i Sør Rogaland 

   Bayer, Stian Brosvik; Kapsa, Elzbieta (Research report, 2012)
   De siste årene har det skjedd store endringer i terminalstrukturen i Sør-Rogaland, særlig i og rundt Stavanger. Jernbaneterminalen for gods ble flyttet fra Paradis i nærheten av Stavanger sentrum til Ganddal 10 km sør for ...
  • Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet? 

   Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita (Research report, 2015)
   Denne rapporten har som mål å belyse fartsutviklingen på norske veger. Basert på data fra 11 tellepunkt og åtte intervjuer har vi studert hvordan fartsnivået har endret seg i løpet av perioden 2008–2014 og hva som eventuelt ...
  • Indikatorer på psykisk helsefelt - trender og analyse. 

   Bayer, Stian Brosvik; Lie, Terje (Research report, 2012)
   Rapporten viser utviklingstrekk for en rekke indikatorer på psykisk helsefelt. Det gjelder helsestatus i befolkningen, risiko- og påvirkningsfaktorer på psykisk helse, forebygging, brukerinvolvering, tilgjengelighet til ...
  • Komparative studier Nord-Jæren, Trondheim og Bergen av bymiljøpakker og mobilitet 2018–2023 

   Leknes, Einar; Krogstad, Julie Runde; Bayer, Stian Brosvik; Pritchard, Ray (Research report, 2022)
   Denne rapporten gir en oversikt over de delprosjektene som er gjennomført innunder det samarbeidsprosjektet «Komparative studier Nord-Jæren, Bergen og Trondheim av bymiljøpakker og mobilitet». I tillegg gis en oversikt ...
  • Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren 

   Krogstad, Julie Runde; Leknes, Einar; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2022)
   Hovedformålet med denne studien er å undersøke og å analysere muligheter og utfordringer i parkeringspolitikken for å nå nullvekstmålet i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren. Vi har sammenlignet parkeringspolitikk og ...
  • Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Rogaland 

   Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2015)
   I løpet av de siste 25 årene har befolkningen i Norge økt med 932.000, fra 4,2 millioner i 1990 til 5,1 millioner innbyggere ved inngangen av 2015. Rogaland er blant fylkene i Norge med sterkest befolkningsvekst i denne ...
  • Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør Rogaland 

   Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2015)
   Fra 2008 og fram til i dag har Stavangerregionen tatt flere viktige grep for å forbedre forholdene for næringstransporten og støtte opp under Stavangerregionen som et nasjonalt logistikk-knutepunkt. De to viktigste tiltakene ...
  • Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast 

   Bayer, Stian Brosvik; Gressgård, Leif Jarle; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2015)
   Ryfast og Rogfast er blant de største vegprosjektene som blir bygd i Norge i perioden 2015 – 2025. Begge prosjektene innebærer fjordkryssing med undersjøiske tunnel. Rogfast blir verdens lengste ogdypeste og Ryfast verdens ...