• Arbeidsdeltagelse etter hjerneskade. 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi W. (Research report, 2008)
   Arbeidsdeltagelse etter ervervet hjerneskade: Hemmende og fremmende faktorer sett fra arbeidstakere og fagpersoners perspektiv
  • Arbeidsfokus i et gruppetilbud for deltagere med ervervet hjerneskade 

   Hellem, Inger; Aas, Randi W. (Research report, 2010)
   Mål: Målet med studien var å utvikle ny kunnskap om hvordan personer med ervervet hjerneskade, pårørende og ergoterapeuter opplevde at det ble rettet oppmerksomhet mot arbeid og arbeidsdeltakelse ved gjennomføringen av et ...
  • Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær - En kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Kiær, Elisabeth; Labriola, Merete; Aas, Randi W. (Research report, 2010)
   Bakgrunn: Helserelatert marginalisering og utestenging fra arbeidslivet har vært et viktig tema i Norden i mange år. Lange sykmeldinger er ofte negativt for den enkelte, men også for arbeidsplassen og samfunnet forøvrig. ...
  • Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplager 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Strupstad, John; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde (Research report, 2011)
   Det overordnede målet med prosjektet De gode hjelperne, er å utvikle, validere og vurdere effekten av et nytt tidligintervensjonsprogram (case-metoden) for oppfølging av sykmeldte med uspesifikke muskel- og skjelettplager. ...
  • En intervjuundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen 

   Kiær, Elisabeth; Aas, Randi W.; Ellingsen, Kjersti Lunde; Solberg, Astrid (Research report, 2010)
   Dette er en av tre rapporter fra prosjektet Sykefravær blant ansatte i grunnskolen som er utført ved forskningssenteret PreSenter ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Den andre rapporten handler om ...
  • En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefravær i grunnskolen 

   Kiær, Elisabeth; Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2010)
   Hvilke tiltak bør vi iverksette for å redusere sykefraværet? Dette er et spørsmål som mange virksomheter stiller seg jevnlig. Denne studien har nettopp dette som mål, å få tak i hva 158 ansatte ved fire barne- og ungdomsskoler ...
  • Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen 

   Aas, Randi W.; Merkus, Suzanne; Kiær, Elisabeth (Research report, 2009)
   Førti prosent av alle legemeldte sykmeldinger skyldes muskel- og skjellettplager, og cirka 30 prosent av disse regnes for å være arbeidsrelaterte. Tilrettelegging på arbeidsplassen er blitt et stadig viktigere virkemiddel ...
  • Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet klinisk fagstige 

   Aas, Randi W.; Holte, Kari Anne (Research report, 2004)
   Programmet klinisk fagstige ble innført i Stavanger kommune i 2001. Programmet ble i første omgang gjeldende for sykepleiere, inkludert helsesøstre og jordmødre. Selv om en utvidelse av målgruppene til flere yrkesgrupper ...
  • Hva kan forklare forskjellene i sykefravær mellom 30 barne-og ungdomsskoler? 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2010)
   Dette er en av tre rapporter fra prosjektet Sykefraværet blant ansatte i grunnskolen som er utført ved forskningssenteret PreSenter ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Den andre rapporten er en ...
  • Hvilke holdninger og kulturer i virksomheten kan påvirke nærvær og fravær? 

   Lønningdal, I; Aas, Randi W.; Kiær, E.; Ellingsen, Kjersti Lunde; Mørk, G (Research report, 2010)
   Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har ikke på samfunnsnivå samlet sett vist resultater i form av redusert sykefravær. Imidlertid har systematisk sykefraværs- og inkluderingssarbeid på virksomhetsnivå ofte ...
  • Innsatskommuner sykefravær - problem, mål, tiltak og suksesskriterier 

   Aas, Randi W.; Skaugen, Britt Hege (Research report, 2007)
   Dette er første rapport fra FOU-delen av prosjektet ”Innsatskommuner sykefravær”. Materialet som presenteres her vil bli bearbeidet videre og blant annet danne grunnlaget for en håndbok om sykefraværstiltak som vil bli ...
  • lmplementering av WHOs ICF innen syv utdanninger - ergoterapi, fysioterapi, medisin, psykologi, sosionom, sykepleie og vernepleie 

   Aas, Randi W.; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lorentzen, Thomas (Research report, 2008)
   ICF skal implementeres i høyskole og universitetssystemet i Norge. IRIS og Diakonhjemmets høyskole Rogaland har i den forbindelse gjennomført en spørreundersøkelse og en dokumentinnsamling på oppdrag fra Helsedirektoratet ...
  • lnternasjonal litteratur om ICF fra 2008 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi W.; Lønning, I (Research report, 2008)
   IRIS har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en kunnskapsoppsummering om internasjonal litteratur der WHOs Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse inngår. Rapporten er utviklet som et ...
  • Raskere tilbake.- Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Strupstad, John (Research report, 2011)
   Dette er første rapport i den andre nasjonale evalueringen av Raskere tilbake- ordningen. Evalueringen utføres av forskningssenteret PreSenter ved IRIS og Høyskolen i Oslo og Akershus, på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. ...
  • Sykefraværsarbeid - en tiltakshåndbok 

   Aas, Randi W.; Skaugen, Britt Hege (Research report, 2007)
   Stoltenbergs sykelønnsutvalg høsten 2006 var blant annet opptatt av å redusere det høye sykefraværet i kommunal sektor. Prosjektet ”Innsatskommuner sykefravær” ble derved skapt. Dette ble knyttet til Kvalitetskommuneprogrammet ...
  • Tap av helsesertifikat offshore 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Holte, Kari Anne; Merkus, Suzanne; Aas, Randi W. (Research report, 2011)
   Det stilles krav til helsen hos arbeidstakere som skal jobbe offshore, både av hensyn til den enkelte og til sikkerheten generelt på installasjonene. Dette betyr at hver arbeidstaker må ha ett gyldig helsesertifikat for å ...
  • Tilbakeføring til arbeid: Relasjonen mellom sykmeldt og nærmeste leder 

   Solberg, A; Aas, Randi W. (Research report, 2010)
   Sandmandutvalgets innstilling og oppfølgeren Avtalen for et inkluderende arbeidsliv bidro til en ny rolle for norske ledere. Fra at det å være sykmeldt var en privatsak, og noe en kun diskuterte med helsepersonell, ble ...
  • WHOs ICF: En nasjonal presentasjon 

   Aas, Randi W.; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2008)
   Dette opplæringsmaterialet er laget til bruk for de som skal presentere eller introdusere International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som er gitt ut av Verdens helseorganisasjon (WHO 2001). ...