• Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdaget 2004–2015 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (Research report, 2015)
   Rapporten oppsummerer undersøkelser foretatt i perioden 2004–2015, med hovedfokus på resultater oppnådd i perioden etter forrige hovedrapport i 2012. Undersøkelsene viser at gytebestanden av laks i vassdraget har vært ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Miljødesign i restfeltet i Daleelva i Hordaland 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Hauer, Christoph (Research report, 2016)
   For å kunne fastsette en vannføring som tar hensyn til både fiske- og kraftproduksjonen, ble det utført nye undersøkelser i restfeltet i Daleelva. Fremgangsmåten rettet seg etter metodene som er beskrevet i miljødesignhåndboken. ...
  • Tovdalselva - Undersøkelser i Todalselva og sidebekker i 2017. Delrapport 2 laks i øvre del av Tovdalselva 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Gabrielsen, Sven-Erik; Postler, Christoph (Research report, 2018)
   Uni Research Miljø har på oppdrag fra Nedre Tovdal Fiskelag gjort undersøkelser for å kunne vurdere hvordan laksen kan få bedre tilgang til den øverste delen av Tovdalsvassdragets lakseførende strekning. Dette er områder ...
  • Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2013 og 2014 

   Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik (Research report, 2015)
   Det er gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i perioden 2007–2014; Sima, Osavassdraget (Norddøla og Austdøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Denne rapporten ...
  • Vintersituasjonen i Bolstadelva 2013 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Fagard, Pierre (Research report, 2013)
   I forbindelse med lite nedbør og kaldt vær gjennom ettervinteren og våren 2013, falt vannføringen i mange vassdrag på Vestlandet etter hvert til uvanlig lave nivåer. I Hordaland ble de satt nye rekorder for lav månedsnedbør ...