• Klassifisering av elver i Stryn kommune i 2008 basert på bunndyr 

   Halvorsen, Godtfred A. (Research report, 2009)
   Det ble samlet inn prøver av bunndyr fra 13 lokaliteter fra vassdrag i Stryn kommune i november 2008. Prøvene ble artsbestemt og vurdert for økologisk status med hensyn på organisk belastning/forurensing og forsuring. ...
  • Sjøaurebekker i Bergen og omegn 

   Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik (Research report, 2011)
   Anadrom areal i 25 bekker i Bergen og omegn ble kartlagt etter vannforskriftens kriterier for morfologiske inngrep, status av sjøaurehabitatet og sjøaurebestanden. Kartleggingen avdekket at 19 vassdrag var tydelig forurenset. ...