• Klassifisering av elver i Stryn kommune i 2007 basert på bunndyr 

   Halvorsen, Godtfred A. (Research report, 2008)
   Bunnfaunaen er undersøkt i et utvalg av elver i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Undersøkelsen er gjort for å karakterisere den økologiske statusen i elvene med vekt på forsuring og organisk belastning / forurensing. ...
  • Klassifisering av elver i Stryn kommune i 2008 basert på bunndyr 

   Halvorsen, Godtfred A. (Research report, 2009)
   Det ble samlet inn prøver av bunndyr fra 13 lokaliteter fra vassdrag i Stryn kommune i november 2008. Prøvene ble artsbestemt og vurdert for økologisk status med hensyn på organisk belastning/forurensing og forsuring. ...
  • Klassifisering av Gåsebekk i Lier kommune i 2008 basert på bunndyr 

   Halvorsen, Godtfred A. (Research report, 2009)
   LFI, Unifob, ble kontaktet av Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud for å undersøke bunndyrfaunaen i Gåsebekk, Liervassdraget. Foranledningen til undersøkelsen var at bekken var karakterisert som å ha høy risiko for ...