Now showing items 21-40 of 142

  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   På oppdrag fra Sognekraft AS skal Uni Research Miljø LFI gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i årene 2014-2018. Undersøkelsene gjennomføres etter pålegg fra Miljødirektoratet. Denne rapporten er andre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 

   Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Utdrag: Årøyelva er kjent for å være en god lakseelv med en betydelig andel storvokst laks, og har status som nasjonalt laksevassdrag. For å øke kunnskapsstatusen om laksebestanden og effekten av vassdragsreguleringene i ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Bjoreio, Eidfjordvassdraget, i perioden 2004–2006 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2007)
   Bestandssituasjonen for laksen i Eidfjordvassdraget har i flere år vært kritisk, og bestanden er kategorisert som truet. For å styrke rekrutteringsforholdene for laks og sjøaurebestanden i Bjoreio har Statkraft satt i gang ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdaget 2004–2015 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Rapporten oppsummerer undersøkelser foretatt i perioden 2004–2015, med hovedfokus på resultater oppnådd i perioden etter forrige hovedrapport i 2012. Undersøkelsene viser at gytebestanden av laks i vassdraget har vært ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for undersøkelser i 2022 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2022 og ettervinteren 2023, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Rapport for undersøkelser i 2021 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Eidfjordvassdraget munner ut i Eidfjord innerst i Hardangerfjordsystemet, og består av vassdragsavsnittene Bjoreio, Veig og Eio. Laksebestanden i Eidfjordvassdraget gikk kraftig tilbake på 1990-tallet, og har over lang tid ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Halnefjorden, Store og Vesle Krækkja, Krækjungen, Heinungen og Øvre og Nedre Hein, august 2007 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Sandven, Ole (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2008)
   Numedals-Laugens Brugseierforening ga i 2007 LFI-Unifob i oppdrag å foreta fiskebiologiske undersøkelser i Halne, Hein og Krækkja. LFI-Unifob utførte prøvefiske i Halnefjorden, samt el-fiske og annen prøvetaking i hele ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Sandven, Ole; Gladsø, John A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Med de gjennomførte tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet er den sjøaureførende strekningen i Jostedøla økt fra ca. 14 til ca. 21 km f.o.m. høsten 2002. Etter at tiltakene ble gjennomført i 2002 viser tellingen av ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000– 2010 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Gladsø, John A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2011)
   Den anadron1e strekningen i Jostedøla ble utvidet med omlag 7 kilometer, fra 14 til 21 km, ved utbedringer av vandringshindrene i Langøygjelet og Haukåsgjelet. Disse tiltakene var ferdige vinteren 2002. Gytefisktellinger ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000–2002 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Andersen, Alexander L. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   Etter oppdrag fra Statkraft ble det i årene 2000, 2001 og 2002 gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla. Målsettingen med undersøkelsene var: 1) å gi en status over fiskebestandene i Jostedøla før utbedring ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000–2005 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2006)
   Med de gjennomførte tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet er den anadrome strekning i Jostedøla økt fra ca. 14 til ca. 21 km f.o.m. høsten 2002. Etter at tiltakene ble gjennomført i 2002 viser tellingen av gytefisk at ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Rapport for perioden 2016-2020 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   I årene 2007-2020 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i følgende seks regulerte vassdrag i Hardanger; Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Denne ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2021 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Siden 2007 har det vært gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i de regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva i Hardanger. Denne rapporten ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2022 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Siden 2007 har det vært gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i de regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva i Hardanger. Denne rapporten ...
  • Fiskebiologiske vurderinger i forbindelse med Hovedstudien Askjellsdalen kraftverk, 2009 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   BKK vurderer to alternativ for et kraftverk mellom Holskardvatnet og Askjellsdalsvatnet; Enten et konvensjonelt kraftverk, eller et pumpekraftverk som i tillegg til strømproduksjon også kan pumpe vann fra Askjellsdalsvatnet ...
  • Fiskebiologiske vurderinger i forbindelse med prøvefiske i Vassøyane/Raudbergvatnet i Stølsheimen, august 2009 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Vassøyane/Raudbergvatnet ble prøvefisket i august 2009 for å kartlegge status for aurebestanden etter nedtapping høsten 2007. Vannkjemien i Vassøyane i 2009 var god, og artssammensetningen i dyreplanktonet gjenspeilte den ...
  • Fiskeundersøkelser for BKK i Kløvtveitvatnet Austgulstølsvatnet og Transdalsvatnet i Austgulen, august 2008 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   LFI gjennomfører på oppdrag fra BKK undersøkelser 1 Kløvtveitvatnet, Transdalsvatnet og Austgulstølsvatnet i Austgulen, Sogn og Fjordane. Undersøkelsene gjøres i forbindelse med skjønn som skal avholdes i 2013. Det ...
  • Fiskeundersøkelser for BKK i Kløvtveitvatnet, Austgulstølsvatnet og Transdalsvatnet i Austgulen, august 2010 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   LFI gjør på oppdrag fra BKK undersøkelser i Kløvtveitvatnet, Transdalsvatnet og Austgulstølsvatnet i Austgulen, Sogn og Fjordane. Undersøkelsene gjøres i forbindelse med skjønn som skal avholdes i 2013. Prøvefisket 31.08–01.09 ...
  • Fiskeundersøkelser i reguleringsmagasin i Røldal og Suldal, august 2011 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2013)
   Prøvefisket i reguleringsmagasin i Røldal og Suldal 24–26. august 2011 var en oppfølging av prøvefisket i 2003, for å evaluere bestandsstatus og for å kontrollere evt. effekter av reduserte fiskeutsettinger i Valldalsvatnet ...